Prawo dla ekonomistów - strona 10

Postępowanie cywilne - opis i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

POSTĘPOWANIE CYWILNE Prowadzenie postępowania cywilnego należy w Polsce do sądów po- wszechnych. Nie należą do właściwości sądów powszechnych tylko te sprawy, które ustawa wyraźnie przekazuje innym sądom i organom wymiaru spra- wiedliwości. W postępowaniu cywilnym rozstrzygane są sprawy z zakresu...

Postępowanie egzekucyjne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Celem postępowania egzekucyjnego jest zrealizowanie świadczenia ozna- czonego w tytule egzekucyjnym w drodze zastosowania wobec mienia lub osoby dłużnika przewidzianych przez prawo środków przymusu. Postępowani...

Postępowanie przymusowe - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

POSTĘPOWANIE PRZYMUSOWE Podstawową formą działalności organów administracji państwowej jest wydawanie aktów administracyjnych. Podejmując indywidualne decyzje w ty- siącach spraw wymagających załatwienia, organ administracyjny kieruje nimi na swoim terenie w ramach swych kompetencji. Jednakże spr...

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA Postępowanie w sprawach o wykroczenia (dawniej postępowanie kar- noadministracyjne) prowadzone jest przez kolegia do spraw wykro- czeń). Organy te są obecnie związane z sądami rejonowymi. Postępowanie w sprawach o wykroczenia nazywane jest niekiedy małym proce...

Powrót do przestępstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

POWRÓT DO PRZESTĘPSTWA Wbrew powszechnemu przekonaniu nie każdy człowiek popełniający po raz drugi przestępstwo jest recydywistą. Powrót do przestępstwa (recydywa) ma miejsce wówczas, gdy sprawca skazany za

Powstanie zobowiązań z umów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1078

POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ Z UMÓW 1. Pojęcie umowy Jednym ze źródeł zobowiązań są, jak wspomniano poprzednio, czynności prawne, które dzielą się na jednostronne i dwustronne, zwane inaczej umo- wami. Umowy stanowią najczęstsze i najważniejsze źródło stosunków zo- bowiązaniowych 63 . Umową nazywamy zgod...

Prawo podmiotowe - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

PRAWO PODMIOTOWE Prawo podmiotowe jest jednym z podstawowych pojęć prawa cywilnego i odgrywa w tej gałęzi prawa węzłową rolę. Jest też powszechnie zaliczane w nauce prawa cywilnego do konstrukcji o kluczowym znaczeniu. Poglądy doktryny na istotę i charakter prawa podmiotowego są rozbieżne. Dotycz...

Prawo własności - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

PRAWO WŁASNOŚCI Własność jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną, oznaczającą określoną formę społecznego zawłaszczenia przez ludzi dóbr materialnych w procesie produkcji 35 . Jeżeli stosunki własnościowe zostaną uregulowane przepisami ...

Przedawnienie rzeczy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

PRZEDAWNIENIE Przedawnienie jest pojęciem związanym z upływem czasu. Jako instytucja prawna występuje nie tylko w prawie cywilnym, lecz również w prawie karnym, administracyjnym, finansowym i niektórych innych dziedzinach prawa mate- rialnego. W prawie cywilnym obok przedawnienia występują także i...

Przedawnienie - definicja przedawnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

PRZEDAWNIENIE Przedawnienie jest instytucją prawną związaną z upływem czasu. Znane jest nie tylko w prawie karnym, lecz także w innych gałęziach prawa (w prawie cywilnym i in.). Przedawnienie w prawie karnym polega na tym, że po upływie pewnego okresu, stosunkowo długiego, nie można już sprawcy p...