Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawach o wykroczenia - strona 1 Postępowanie w sprawach o wykroczenia - strona 2 Postępowanie w sprawach o wykroczenia - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA
Postępowanie w sprawach o wykroczenia (dawniej postępowanie kar- noadministracyjne) prowadzone jest przez kolegia do spraw wykro- czeń). Organy te są obecnie związane z sądami rejonowymi. Postępowanie w sprawach o wykroczenia nazywane jest niekiedy małym procesem karnym, ze względu na podobieństwo do postępowania karnego prowadzonego przez sąd.
W omawianym postępowaniu podlegają osądzeniu wykroczenia, czyli drobne czyny karalne, zagrożone karą aresztu do 3 miesięcy, karą ograniczenia wolności do 3 miesięcy, karą grzywny do 5000 zł lub karą nagany. Od przestępstw, o których będzie mowa w rozdziale IV, poświęconym prawu karnemu, odróżnia je jedynie wysokość przewidzianej w ustawie kary oraz tryb ścigania.
Postępowanie w sprawach o wykroczenia różni się od procesu karnego szeregiem uproszczeń. W postępowaniu sądowym z uwagi na wysokość grożących kar konieczna jest wielka precyzja, zarówno w czynnościach mających na celu ustalenie stanu faktycznego, jak i w ocenie prawnej. Tak wielka precyzja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie jest konieczna, bowiem społeczna szkodliwość wykroczeń jest mniejsza i kary są niższe.
Organami pierwszej instancji są kolegia na szczeblach gminnych i równo- rzędnych. Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego. W sprawach o niektóre wykroczenia działają też kolegia przy okręgowych urzędach górniczych, a w charakterze organu drugiej instancji kolegium przy wyższym urzędzie górniczym. Orzekają one w sprawach o wykroczenia związane z charakterem działalności tych organów.
Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest to kolegium, na terenie działania którego sprawca dopuścił się wykroczenia.
Kolegium składa się z przewodniczącego, jego zastępców i członków.
W postępowaniu przed kolegium do spraw wykroczeń wymierzane są następujące kary: a) areszt od 1 tygodnia do 3 miesięcy, b) ograniczenie wolności od 1 miesiąca do 3 miesięcy, c) grzywna od 10 do 5000 zł, d) nagana.
Grzywnę można orzec obok kary aresztu, jeżeli sprawca dopuścił się wykroczenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Orzekając grzywnę w większej wysokości kolegium ustala także zastępczą karę aresztu, na wypadek nieuiszczenia grzywny przez skazanego (1 dzień aresztu jest równo- ważny 5-150 zł grzywny).
Obok wymienionych kar zasadniczych kolegium może także wymie- rzać następujące kary dodatkowe: a) zakaz prowadzenia określonej dzia- łalności lub wykonywania czynności związanych z wymaganym zezwo- leniem, b) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (na okres do 3 lat), c) przepadek rzeczy, d) podanie orzeczenia do publicznej wia- domości.
Wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia następuje na pod- stawie wniosku o ukaranie. Wniosek taki może złożyć oskarżyciel

(…)

….
Na rozprawie może występować oskarżyciel publiczny (funkcjonariusz policji, a także przedstawiciel Państwowej Inspekcji Handlowej, strażnik parku narodowego i in.). Obwiniony może korzystać z pomocy obrońcy. Obrońcą może być adwokat lub inna osoba godna zaufania i dopuszczona przez przewodniczącego, w szczególności przedstawiciel związku zawodowego albo innej organizacji, do której należy obwiniony.
Rozprawa odbywa się ustnie i jest jawna. Nieobecność obwinionego, który został prawidłowo zawiadomiony, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Rozprawa jest w takim przypadku prowadzona zaocznie. Kolegium może jednak odroczyć rozprawę i zarządzić przymusowe doprowadzenie obwinione- go, jeśli jego obecność okaże się potrzebna. Celem rozprawy jest wszechstronne wyświetlenie sprawy, a w szczególności wyjaśnienie…
… lub wykonywania czynności związanych z wymaganym zezwo- leniem, b) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (na okres do 3 lat), c) przepadek rzeczy, d) podanie orzeczenia do publicznej wia- domości.
Wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia następuje na pod- stawie wniosku o ukaranie. Wniosek taki może złożyć oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony, instytucja państwowa lub społeczna oraz osoba fizyczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz