Postępowanie administracyjne ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne ogólne - strona 1 Postępowanie administracyjne ogólne - strona 2 Postępowanie administracyjne ogólne - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE
1. Pojęcie postępowania administracyjnego ogólnego
Nazwę postępowania administracyjnego z dopełnieniem „ogólne" nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państ- wowej. Jeżeli mowa jest w ogóle o postępowaniu administracyjnym, bez bliższego wyjaśnienia o jaki jego rodzaj chodzi, oznacza to właśnie po- stępowanie ogólne. Używanie tej skróconej nazwy jest zresztą powszechne.
Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu
ogólnym, tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów działania administ- racji. Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały - na mocy wyraźnych przepisów - przekazane do któregoś z postępowań szczególnych.
Rozdział spraw pomiędzy różne tryby postępowania opiera się więc na tej zasadzie, iż dla wydawania pewnych rodzajów decyzji stworzono tryby szczególne (postępowanie wywłaszczeniowe, przymusowe i in.), precyzując dokładnie rodzaj załatwianych w nich spraw, zaś wszystkie pozostałe sprawy obejmuje postępowanie ogólne, bez względu na ich charakter.
W postępowaniu administracyjnym ogólnym podejmowane są decyzje w sprawach budowlanych, sanitarnych, drogowych, mieszkaniowych, rolnych, leśnych, przemysłowych, melioracyjnych i in. Jak widać, różnorodność spraw jest wielka. Zarówno wydanie prawa jazdy, jak i nakazu rozebrania balkonu grożącego zawaleniem - następuje w sposób przewidziany przepisami po- stępowania administracyjnego ogólnego.
Przepisy regulujące zasady, formy i tryb postępowania administracyjnego zawarte są w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.) z 14 czerwca 1960 r.
2. Zasady postępowania administracyjnego
Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:
zasada prawdy obiektywnej,
zasada udziału stron w postępowaniu,
zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym,
zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu stron.
Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administ- racyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie naj- wierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma nastąpić wydanie decyzji. Rozstrzygnięcie sprawy może nastąpić wówczas, gdy okoliczności sprawy są w pełni wyjaśnione, a więc gdy znana jest cała prawda. Realizacja zasady prawdy obiektywnej wymaga od organu administracyjnego zachowania całkowitego obiektywizmu w ocenie okoliczno- ści sprawy i istniejących dowodów.
Zasada udziału stron w postępowaniu oznacza, że postępowanie administracyjne toczy się przy aktywnym udziale zainteresowanych w treści

(…)

… może się swobodnie wypowiedzieć.
Do nader istotnych reguł wprowadzonych przez kodeks postępowania administracyjnego należy ograniczenie czasu załatwiania sprawy do dwóch miesięcy, a w postępowaniu odwoławczym do jednego miesiąca.
Po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy organ administracyjny podejmuje decyzję.
4. Decyzja
Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy ona więc postępowanie…
…. Jednakże w tym ostatnim przypadku można wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Wystarczy żeby z niego wynikało wyraźnie, iż strona jest niezadowolona z decyzji i wnosi o odmienne rozstrzygnięcie sprawy.
W wyniku wniesienia odwołania następuje wydanie drugiej decyzji w tej samej sprawie przez organ nadrzędny. Organ nadrzędny może zmienić zaskarżoną decyzję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz