Odwołanie od decyzji administracyjnej - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwołanie od decyzji administracyjnej - wykład - strona 1 Odwołanie od decyzji administracyjnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie adm. Wykład 27.04
Odwołanie od decyzji administracyjnej.
-W postępowaniu administracyjnym występuje dwuinstancyjność odwołania. -Odwołanie mogą złożyć dwie strony.
-Odwołanie może zostać złożone w postaci wniosku lub skargi na decyzję organu (ale nie na organ)
-Odwołanie wynika z zasady dwuinstancyjności.
-Strona może się odwołać od decyzji, ale nie musi.
-Jeżeli odwołanie zostało wniesione organ 2 instancji musi sprawdzić to odwołanie (sprawę)
-Zasadą jest, że wszystkie decyzje mogą być zaskarżone i mogą być złożone odwołania
W pewnych sytuacjach występują trudności ze znalezieniem 2 instancji:
Decyzję wyda organ 1 instancji, nad którym nie ma przełożonego; nie ma się do kogo odwołać
Najwyższy organ administracji w rozumieniu Kpa to minister
Minister lub inny organ centralny zobowiązani są do wydania decyzji w 1 instancji, nie ma się wtedy do kogo odwołać, ponieważ nie ma 2 instancji; istnieje fikcyjna 2 instancja w postaci złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie danej sprawy - jest to fikcja procesowa; w tym przypadku odwołanie rozpatruje ten sam organ: minister, samorządowe kolegium odwoławcze
Jeżeli odwołanie ma charakter dewalutywny tzn. przeniesienie postępowania o jeden szczebel wyżej; w praktyce niewiele występuje takich spraw np. stwierdzenie nieważności decyzji wojewody w skutek popełnienia przez niego dużych błędów, orzeka to minister, czyli orzeka to w 1 instancji
Wymagania Kpa do złożenia odwołania:
Odwołanie ma zawierać myśl strony skarżącej, że jest niezadowolona z danej decyzji wydanej w 1 instancji
Dotrzymanie terminu - 14 dni od doręczenia decyzji stronie odwołującej
Nie potrzebne są zasady merytoryczne, przepisy prawne - takich wymagań nie ma; przejawia się tu zasada odformalizowania odwołań od decyzji administracyjnej; jest ono daleko posunięte i niesłychanie szerokie w celu nie utrudnienia stronie odwołującej się, tym samym jest to bardzo korzystne dla obywatela.
Istnieją w wielu przypadkach dwie drogi złożenia odwołania np. od decyzji starosty następuje odwołanie do wojewody, wtedy:
możemy odwołanie złożyć do starosty i za jego pośrednictwem do wojewody
bezpośrednio składamy do wojewody
Fakt ten, że strona złożyła odwołanie od decyzji decyzja nie zostaje wykonana - jest to zasada suspensywności.
Suspensywność - nie wykonanie decyzji, gdy złożono od niej odwołanie.
Istnieje tylko WYJĄTEK w sytuacji, gdy organ 1 instancji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wtedy decyzja będzie wykonana.
Od tego wyjątku jest następny wyjątek: skarżący tą decyzję może zwrócić się o wstrzymanie wykonania tej decyzji.


(…)

postępowanie odwoławcze w przypadku, gdy strona odwołująca wycofa swoje odwołanie. Może także, mimo, że postępowanie zostało wycofane może nadal rozpoznać sprawę i np. uchylić decyzję. Robi to w interesie społecznym.
są to postanowienia 2 instancji i nie można się odwołać; przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz