Wprowadzenie do postępowania administracyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do postępowania administracyjnego-opracowanie - strona 1 Wprowadzenie do postępowania administracyjnego-opracowanie - strona 2 Wprowadzenie do postępowania administracyjnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego: dwa podmioty: organ administracji publicznej i strona,
stanowi realizację praw i obowiązków wynikających z materialnego prawa administracyjnego, jest konsekwencją stosunku administracyjnoprawnego,
oparte na założeniach procesu inkwizycyjnego (≠ proces kontradyktoryjny),
ograniczone uprawnienia strony,
aktywna rola organu administracji publicznej.
K.p.a. tworzy gwarancje dla strony w celu wyeliminowania negatywnych skutków procesu inkwizycyjnego:
1. gwarancje proceduralne,
2. kontrola zgodności zgodności z prawem rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny,
3. rozbudowany nadzór nad organami administracji.
Postępowanie administracyjne sensu largo obejmuje: ogólne postępowanie administracyjne,
postępowanie podatkowe,
postępowanie egzekucyjne,
postępowanie przed sądami administracyjnymi.
Postępowania regulowane przez k.p.a.: ogólne postępowanie administracyjne,
postępowanie ws. wydawania zaświadczeń,
postępowanie ws. skarg i wniosków.
Zasady ogólne k.p.a. i ich rola: zasada praworządności (art.6 i 7) zasada prawdy obiektywnej (art. 7) zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (art. 8) zasada czuwania nad interesem stron i innych osób uczestniczących w postępowaniu (art. 9) zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10) zasada przekonywania (art. 11) zasada szybkości postępowania (art. 12) zasada nakłaniania do ugody (art. 13) zasada pisemności (art. 14) zasada dwuinstancyjności (art. 15) zasada trwałości decyzji (art. 16) zasada sądowej kontroli decyzji (art. 16 § 2) zasada oficjalności (wynika z całości unormowań postępowania administracyjnego) ad 13. Zasada oficjalności: wynika z charakterystyki stosunku administracyjnoprawnego, organ administracji kieruje całym postępowaniem, jej przeciwieństwem jest zasada dyspozytywności, która przejawia się w k.p.a. tylko miejscami, przejawia się w wielu przepisach k.p.a., np. kompetencja organów administracji publicznej do wszczynania postępowania z urzędu, możliwość nieuwzględnienia cofnięcia przez stronę odwołania od decyzji, itd. ad 1. Zasada praworządności: podstawowa zasada państwa prawa (art. 7 Konstytucji - organy administracji publicznej działają wyłącznie „na podstawie i w granicach prawa”), podstawą decyzji administracyjnej może być wyłącznie ustawa (przepis prawa powszechnie obowiązujący),

(…)

… podatkowe uregulowane w Ordynacji podatkowej,
sprawy należące do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
sprawy wynikające z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
sprawy wynikające z podległości służbowej pracowników organów państwowych i państwowych jednostek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz