zasady, strona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasady, strona - strona 1 zasady, strona - strona 2 zasady, strona - strona 3

Fragment notatki:


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 19.02.2013r. Wykład 1
Kodeks postępowania administracyjnego
Jest jedną z ważniejszych ustaw, o charakterze procesowym zdarzenia. W procesie postępowanie odbywa się na podstawie przepisów KPA, chyba że ustawodawca wyłączył możliwość stosowania jakiegoś szczególnego przepisu.
Normuje postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania indywidualne w drodze decyzji administracyjnej. A także inne organy niż administracyjne jeżeli powołane są do rozwiązania spraw indywidualnych w drodze:
Spawy rozstrzygane o właściwość
Sprawy o wydawanie zaświadczeń
Sprawy o wydawanie skarg i wniosków
Postępowanie administracyjne charakteryzuje się, że nie ma dwóch podmiotów. Strona jest jedna, organ NIE jest stroną procesu administracyjnego w przeciwieństwie do procesu sądowo-administracyjnego.
Postępowanie administracyjne ma charakter gabinetowy, prowadzony w gabinecie urzędnika. W postępowaniu administracyjnym ogólnym znajdują zastosowanie pewne zasady. Są one ważne, ze względu na to, że:
Są to reguły interpretacyjne
Są to normy prawne
Oprócz nich obowiązują też inne zasady np. zasada równości kobiet i mężczyzn, zasada demokratycznego państwa.
ZASADY Z KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO rozdział 2
Art. 6 KPA ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI
Zasada ta stanowi o działaniu na podstawie i w granicach prawa. Odnosi się w pełnym zakresie do organów administracji publicznej, które muszą mieć podstawę działań w przepisach prawnych. Zasada ta mówi, że podstawą decyzji administracyjnej może być ustawa lub akt tej samej rangi, albo akt wykonawczy, który został wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Podstawą wydania decyzji administracyjnej nie może być akt generalny wewnętrzny, którym jest np. regulamin.
Obowiązek zapewnienia zgodności z prawem nie odnosi się wyłącznie do organu administracji publicznej, rozciąga się on sytuację istniejącą w toku postępowania administracyjnego z racji uczestniczenia w nim stron oraz podmiotów, jak działające na prawach strony, świadków, biegłych. ORGANY STOJĄ NA STRAŻY PRAWORZĄDNOŚCI. Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek dbania o to, aby tylko legalnymi środkami dochodzić do wyjaśnienia sprawy, z zachowaniem przewidzianych prawem procesowych uprawnień i obowiązków wszystkich uczestników postępowania. W trudniejszych przypadkach organ administrujący może zwrócić się na podstawie art. 183 par.2 do prokuratora o udział w postępowaniu, aby zapewnić pełnego wykonania zobowiązania ART. 7 k.p.a. ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ
Zasada wspólna wszystkim procedurom stanowiąca o odcięciu się od poglądu o dopuszczalności orzekania na podstawie prawdy formalnej (Sądowej). Jest to zasada naczelna w kształtowaniu czynności postępowania, zakresu środków dowodowych i określaniu obowiązków dowodowych organów i stron związanych z wyjaśnieniem stanu faktycznego i prawnego sprawcy.


(…)

… wyższego stopnia są:
W stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba, że ustawy szczególne stanowią inaczej.
W stosunku do wojewodów -właściwi w sprawie ministrowie
W stosunku do organów administracji publicznej innej niż określone w pkt. 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowe, a w razie ich braku organy państwowe sprawujące nadzór…
… w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. Gdy osoba wymieniona w art. 25 par. 1 pkt.2 k.p.a. jest ministrem lub prezesem samorządowego kolegium odwoławczego organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny organ spośród mu podległych.
STRONA (art.28 -34 k.p.a.) rozdział VI
Art. 28 k.p.a. Zawiera dwie odrębne normy prawne…
… określonej kategorii spraw stanowią nie przepisy normujące zakres działania, a przepisy prawne regulujące kompetencje, które zawarte są w ustawach o charakterze materialnoprawnym (np. prawo budowlane, prawo wodne, prawo o zgromadzeniach).
Podstawą ustalenia właściwości rzeczowej są przepisu ustaw materialnoprawnych i ustrojowych. Zgodnie z art. 2 ustawy z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych: pozwoleń…
…, rzecznik patentowy, doradca podatkowy itp. Są oni uprawnieni do uwierzytelniania podpisu pełnomocnictwa wystawionego przez mocodawcę, może również poświadczyć zgodność z oryginałem odpisów dokumentów składanych w sprawie, co nadaje im moc dokumentów urzędowych.. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej nie musi żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem będzie członek najbliższej rodziny…
… się przepisów dotyczących przywrócenia terminów, te bowiem przepisy nie dotyczą organów i terminów je obowiązujących, a wyłącznie odnoszą się do terminów dla stron lub innych uczestników postępowania.
Dokonanie wielu czynności procesowych przez strony powinno następować w terminach ustawowych pod rygorem bezskuteczności czynności np. wniesienie, odwołania. Terminy stanowione w przepisach k.p.a. dla stron…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz