Zawieszenie postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawieszenie postępowania - omówienie - strona 1 Zawieszenie postępowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Zawieszenie postępowania polega na jego przerwaniu do czasu usunięcia przeszkody w jego dalszym prowadzeniu . Zawieszenie może mieć charakter :
a).obligatoryjny
b).fakultatywny
Przesłanki zawieszenia obligatoryjnego określa art. 97 § 1 k.p.a.:
1.śmierć strony w przypadku postępowań dotyczących praw zbywalnych i dziedzicznych w sytuacji w której wezwanie spadkobierców w danym momencie nie jest możliwe (np. postępowanie musi być zawieszone przynajmniej do ustalenia kręgu spadkobierców)
2.śmierć przedstawiciela ustawowego stron
3.utrata przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych 4. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd tzw. kwestia czy zagadnienie prejudykalne . Aby rozstrzygnąć sprawę administracyjną wcześniej sąd powszechny bądź inny organ administracji muszą wydać swoje rozstrzygnięcie , które będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.
Fakultatywne zawieszenie postępowania może nastąpić wtedy , gdy z wnioskiem takim występuje ta strona na żądanie której postępowanie zostało wszczęte a inne strony nie sprzeciwiają się temu wnioskowi i nie zagraża to interesowi społecznemu.
Jeżeli w terminie trzech lat zawieszenia fakultatywnego postępowanie nie zostanie podjęte, a konkretnie żadna ze stron nie wystąpi z wnioskiem o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane .
Ad do zawieszenia obligatoryjnego
W okresie zawieszenia obligatoryjnego na podstawie art. 99 i 100 par 1 kpa organ powinien podejmować kroki dążące do usunięcia przeszkód prowadzenia tego postępowania . Art.99 i 100 par.1 kpa nie są najlepiej skonstruowane ponieważ może z nich wynikać , że sam organ może wystąpić do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego czy o uregulowanie spraw spadkowych . Może się zdarzyć że zawieszenie postępowania z powodu konieczności rozstrzygnięcia kwestii prejudykalnej mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego albo doprowadzić dla poważnej szkody dla interesu społecznego . Jeżeli któraś z tych przesłanek byłaby spełniona organ prowadzący postępowanie administracyjne może rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym zakresie na podstawie art. 100 par 2 kpa . Chodzi tutaj o prowizoryczne , bo przyjęte wyłącznie na użytek rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej i hipotetyczne przyjęcie założenia , że organ , który to zagadnienie wstępne ma rozstrzygnąć ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz