Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Autor na 2,5 stronach poruszył m.in. takie zagadnienia jak: definicja umorzenia postępowania, przyczyny umorzenia, zawieszenie postępowania oraz przyczyny zawieszenia postępowania.

Umorzenie postępowania a zawieszenie postępowania administracyjnego.
Umorzenie postępowania- jest to decyzja, kończąca sprawę w organie I lub II instancji lub w trybie nadzwyczajnym. Decyzja ta nie rozstrzyga o materialno- prawnych uprawnieniach lub obowiązkach stron. Zakończenie sprawy w danej instancji nie oznacza postępowania w sprawie, bo decyzja umarzająca postępowanie może być zaskarżona w drodze odwołania.
Przyczyny umorzenia:
Bezprzedmiotowość postępowania - brak 1 z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej. Bezprzedmiotowość może powstać w trakcie postępowania (sprawa zawisła). Postępowanie będzie bezprzedmiotowe, gdy np. sprawa ma charakter cywilny lub nie istnieje w znaczeniu prawnym przedmiot rozstrzygnięcia. Przesłanką umorzenia postępowania odwoławczego nie będzie fakt wykonania przez stronę decyzji organu I instancji, od której wniesiono odwołanie. Bezprzedmiotowe też będzie postępowanie prowadzone przez organ niewłaściwy kompetencyjnie w sprawie oraz w sprawie, nie ma podstawy prawnej w przepisach szczególnych. Organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w tym przypadku z urzędu (jest to obligatoryjne).
Wycofanie żądania wszczęcia postępowania przez stronę. Przesłanki:
Wniosek strony o umorzenie postępowania, Wszczęcie postępowania przez stronę, która żąda umorzenia postępowania, Brak sprzeciwu innych stron, Umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. W tym przypadku umorzenie postępowania jest fakultatywne. Strona odstępuje od żądania wydania decyzji rozstrzygającej, co do istoty. Zawieszenie postępowania.
Przesłanki:
Obligatoryjne:
Śmierć strony lub jednej ze stron, gdy postępowanie powinno być prowadzone z udziałem jej następców prawnych.
Śmierć przedstawiciela ustawowego strony.
Utrata przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych.
Sytuacja, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Muszą tutaj wystąpić 3 przesłanki:
Postępowanie jest w toku. Rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,.
Zagadnienie wstępne nie zostało już rozstrzygnięte.
Wszczęcie zawieszonego postępowania przez organ następuje z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Przesłanki fakultatywne (art. 98 KPA):
Wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.
Nie sprzeciwiają się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz