Zawieszenie postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawieszenie postępowania - omówienie - strona 1 Zawieszenie postępowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zawieszenie postępowania
1. Obligatoryjne zawieszenie postępowania (art. 97 § 1):
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),
2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
Zagadnienie wstępne - zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania administracyjnego, do rozstrzygnięcia którego właściwym jest inny organ lub sąd a rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest koniecznym warunkiem wydania decyzji przez organ administracyjny prowadzący to postępowanie. W sytuacji gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony (art. 97 § 2)
2. Fakultatywne zawieszenie postępowania (art. 98 § 1):
Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli:
postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony,
strona ta wystąpi o jego zawieszenie, nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz
nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
O zawieszeniu lub podjęciu zawieszonego postępowania organ orzeka w drodze POSTANOWIENIA (art. 100 § 1).
Na postanowienie w sprawie zawieszenia lub podjęcia zawieszonego postępowania przysługuje zażalenie (art. 100 § 3).
Umorzenie postępowania
1. Obligatoryjne:
W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części (Art. 105 § 1 kpa).
Przyczyny bezprzedmiotowości:
śmierć osoby fizycznej będącej wnioskodawcą postępowania, jeśli:
- nie ma spadkobierców tej osoby albo
- wniosek dotyczył przyznania jej uprawnień o charakterze niemajątkowym.
ustanie bytu prawnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą postępowania,
zmiana tytułu własności rzeczy w taki sposób, że podmiot publicznych utraci prawo do rozporządzania tą rzeczą, np. postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości, do której Skarb Państwa nie ma już tytułu prawnego,
zniszczenie rzeczy,
zmiana przepisów prawnych: zniesienie uprawnień lub obowiązków, które były dotychczas przyznawane przez organy administracji publicznej, uchylenie podstaw prawnych do działania administracji publicznej w formach władczych,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz