Zawieszenie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawieszenie postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

17. Zawieszenie postępowania administracyjnego Zawieszenie postępowania ( w postępowaniu administracyjnym ) - oznacza wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Zawieszenie postępowania admin. może być obligatoryjne ( obowiązkowe ) bądź fakultatywne ( dobrowolne ). To pierwsze odbywa się z urzędu drugie zaś na wniosek zainteresowanej strony. Przesłankami obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej są:
1. Śmierć strony, gdy wezwanie jej spadkobierców nie jest możliwe a postępowanie nie ulega umorzeniu jako bezprzedmiotowe
2. Śmierć przedstawiciela ustawowego strony
3. Utrata przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych
4. W przypadku gdy rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniego zagadnienia wstępnego Zaistnienie choćby jednej z w/w przesłanek, uprawnia organ admin. publ. do zawieszenia postępowania administracyjnego.
Fakultatywne zawieszenie postępowania jest możliwe, gdy:
1. Z wnioskiem o to wystąpi strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte
2. Wnioskowi temu nie sprzeciwiają się inne strony
3. Zawieszenie nie zagraża interesowi społecznemu W tym przypadku muszą wystąpić wszystkie przesłanki aby organ admin. publ. mógł zawiesić postępowanie.
Zawieszenie postępowania następuje w formie postanowienia o którym organ winien zawiadomić strony. Na postanowienie to przysługuje zażalenie oraz skarga do sądu administracyjnego.
W czasie zawieszenia postępowania organ może podejmować jedynie czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. Jednocześnie organ powinien poczynić niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania.
Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w KPA .
W sytuacji obligatoryjnego zawieszenia postępowania, podejmuje się je po ustaniu przyczyny zawieszenia: z urzędu - jeżeli było wszczęte w ten sposób i odpowiednio na wniosek - jeżeli było ono wszczęte na wniosek strony. O podjęciu postępowania zawieszonego fakultatywnie zawsze i tylko decyduje strona. W tej sprawie organ wydaje postanowienie, które może być w trybie skargi zaskarżone do sądu administracyjnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz