KPA- zasady obowiązywania, postępowanie ogólne

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KPA- zasady obowiązywania, postępowanie ogólne - strona 1 KPA- zasady obowiązywania, postępowanie ogólne - strona 2 KPA- zasady obowiązywania, postępowanie ogólne - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Prof. Nadzw. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka
`Podręcznik i akty prawne
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013.
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014 [komentarz do zasad ogólnych, art. 6-16 kpa].
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.
Prawo administracyjne
Przepisy ustrojowe - kto i jakie wykonuje zadania
Przepisy materialne - określają sfery życia obywateli, w które ingeruje administracja
Przepisy procesowe (formalne) - określają w jaki sposób załatwia się sprawy przewidziane w prawie materialnym (np. K.P.A., Ordynacja Podatkowa, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)
Procedury obowiązujące w administracji:
Postępowanie administracyjne ogólne - uregulowane w K.P.A., widoczny jest efekt końcowy. Kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, która rozstrzyga indywidualną sprawę.
Postępowanie administracyjne szczególne - inna regulacja prawna, też wydawana jest decyzja administracyjna. Przykłady: postępowanie celne, Ordynacja Podatkowa, postępowanie w sprawie ubezpieczeń społecznych.
Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej - uregulowane w Ordynacji Podatkowej i K.P.A. (art.1. pkt 3, art. 22. i 23. K.P.A.). Kończy się wydaniem postanowienia.
Postępowanie skargowo-wnioskowe - dział VIII K.P.A. Kończy się wysłaniem zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.
Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń - dział VII K.P.A. oraz dział VIII A Ordynacji Podatkowej. Kończy się wydaniem zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Postępowanie egzekucyjne w administracji - uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ma na celu przymusowe wykonanie obowiązków publicznoprawnych. Kończy się wykonaniem obowiązku. W jego toku organ wydaje postanowienia.
„Art. 1.
(…) 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między
organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2,
(…)”


(…)

… terytorialnego
oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2,
4) ministrach - rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej…
… się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.”
„Art. 17.
Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
4…
…. § 1. Spory o właściwość rozstrzygają:
1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny,
2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta, 3…
…. § 2 pkt 5 K.P.A.), fundacje, agencje, wyjątkowo osoby fizycznej, kościoły, związki wyznaniowe, zakłady administracyjne itp.
Właściwość organu (art. 1. pkt 1 K.P.A.) - tzn. zdolnych do rozstrzygnięcia danej sprawy.
rzeczowa - rodzaj sprawy, jaką zajmuje się organ (nie jest uregulowany, tylko art. 20. K.P.A.)
miejscowa - terytorialny zasięg działania organu (art. 21. K.P.A. -wg miejsca zamieszkania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz