Wyjaśnienie pojęć definiujących zakres regulacji kpa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyjaśnienie pojęć definiujących zakres regulacji kpa - strona 1 Wyjaśnienie pojęć definiujących zakres regulacji kpa - strona 2

Fragment notatki:

WYJAŚNIENIE POJĘĆ DEFINIUJĄCYCH ZAKRES REGULACJI K.P.A. Organ administracji publicznej (art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a.) - bardzo szerokie ujęcie, obejmuje trzy grupy podmiotów:
- organy administracji rządowej,
- organy jednostek samorządu terytorialnego,
- organy i podmioty wykonujące funkcje zlecone administracji państwowej.
Zlecenie funkcji administracji państwowej to powierzenie podmiotom niebędącym organami państwa załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. Podmiot, któremu zlecono funkcje administracji państwowej staje się organem administracji publicznej w zakresie ich wykonywania.
Zlecenie funkcji administracji państwowej może nastąpić bądź w formie ustawy bądź w formie umieszczonego w ustawie upoważnienia, np. do zawarcia porozumienia. Zlecenie funkcji (powierzenie kompetencji) ≠ upoważnienie do wykonywania kompetencji (powierzenie wykonywania kompetencji) Powierzenie wykonywania kompetencji (art. 268a k.p.a.) - rodzaj pełnomocnictwa administracyjnego; organ administracji publicznej upoważnia w formie pisemnej pracowników kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu, pracownik działa w imieniu organu, nie nabywa statusu organu, na decyzji administracyjnej podpisuje się z dodaniem słów „z upoważnienia”.
Odróżnić należy organy administracji publicznej od ich jednostek pomocniczych (np. minister-ministerstwo, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Urząd Regulacji Energetyki, Prezes Rady Ministrów - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
Sprawa indywidualna (szerzej - sprawa administracyjna): - podwójne skonkretyzowanie - konkretna osoba (podmiot) w konkretnej sytuacji,
- konkretna sytuacja ≠ abstrakcyjna sytuacja,
- zindywidualizowany podmiot ≠ podmiot określony generalnie.
Decyzja administracyjna: - rodzaj prawnej formy działania administracji (akt administracyjny),
- akt administracyjny to oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie,
- rodzaje aktów administracyjnych: a) wewnętrzne / zewnętrzne, b) deklaratoryjne / konstytutywne, c) swobodne / związane,
d) zależne / niezależne od woli adresata.
- decyzja administracyjna jest kwalifikowanym aktem administracyjnym, rozstrzyga sprawę administracyjną co do istoty lub w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji (np. decyzja o umorzeniu postępowania).
Organy wyższego stopnia i organy naczelne:

(…)

…) - art. 20 k.p.a.,
właściwość miejscowa - art. 21 k.p.a.,
właściwość funkcjonalna (instancyjna) - wynika przede wszystkim z k.p.a. (np. organy wyższego stopnia są właściwe w sprawach odwołań od decyzji jako organy II instancji), niekiedy z prawa materialnego (np. ustawa - Prawo energetyczne, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa - Prawo budowlane, itd., itd.).
Spory o właściwość:
pozytywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz