Osoby fizyczne - pojęcie osoby fizycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby fizyczne - pojęcie osoby fizycznej - strona 1 Osoby fizyczne - pojęcie osoby fizycznej - strona 2 Osoby fizyczne - pojęcie osoby fizycznej - strona 3

Fragment notatki:

OSOBY FIZYCZNE
1. Pojęcie osoby fizycznej
Podmiotami prawa cywilnego według przepisów kodeksu cywilnego są:
osoby fizyczne,
osoby prawne 6 .
Osobą fizyczną jest człowiek. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, tj. odłączenia od ciała matki 7 , a kończy go w chwili śmierci. Według obowiązującego w Polsce prawa cywilnego każdy żyjący człowiek jest podmiotem prawa cywilnego, przy czym nie odgrywa roli jego wiek, płeć, stan zdrowia fizycznego i psychicznego i inne cechy. Osoba fizyczna jest więc pojęciem jednolitym z prawnego punktu widzenia i brak podstaw do przeprowadzenia w tej grupie podmiotów prawa cywilnego jakichkolwiek podziałów.
Posługiwanie się pojęciem osoby fizycznej ma to znaczenie, że wskazuje na człowieka jako podmiot prawa cywilnego, a nie prawa adrnimstracyjnego, finansowego lub innej gałęzi, którym to pojęcie jest obce.
2. Zdolność prawna osoby fizycznej
Przez zdolność prawną należy rozumieć zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych.
Inaczej mówiąc, zdolność prawna oznacza możność posiadania praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego, gdyż stosunek prawny to właśnie więź między stronami, której istotę stanowią ich wzajemne obowiązki i prawa.
Każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci ma zdolność prawną. Zdolność prawną ma również dziecko poczęte, to znaczy płód ludzki (nas- citurus), jednakże prawa i obowiązki majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe (art. 8 k.c). Posiadanie zdolności prawnej oznacza, że człowiek może być właścicielem rzeczy, może zawierać umowy, ponosić odpowiedzialność materialną itd. Do chwili uzyskania pełnoletności dziecko jest reprezentowane w obrocie cywilnoprawnym przez swoich rodziców (ewen- tualnie opiekunów), ale to właśnie dziecko, a nie jego rodzice, jest stroną
umowy, właścicielem rzeczy itd. - a więc podmiotem stosunku cywilnopraw- nego. Szczególnym przypadkiem uregulowanym w prawie cywilnym jest dziedziczenie majątku przez płód. 8 Zgodnie z art. 927 k.c. dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku, to znaczy w chwili śmierci spadkodawcy, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. 9 Posiadanie zdolności prawnej nie jest - jak już wspomniano - uzależnione od posiadania określonych cech fizycznych, psychicznych lub prawnych. Jednakże zakres tej zdolności jest zróżnicowany, np. w zależności od wieku. Osoba, która nie ukończyła 18 lat lub przez małżeństwo wcześniej nie osiągnęła pełnoletności, nie może być wykonawcą testamentu (art. 968 § 2 k.c), nie może być opiekunem ani kuratorem (art. 148 § 1 k.r. i op., art. 178 § 2 k.r. i op.), nie może też mieć szeregu dalszych praw i obowiązków. Nasuwa się więc uwaga, że zdolność

(…)

… i kurator są w zakresie ustalonym przepisa- mi prawa cywilnego przedstawicielami ustawowymi osoby ubezwłasnowol- nionej.
5. Uznanie za zmarłego
Zaginięcie osoby fizycznej pociąga za sobą poważne powikłania życiowe i prawne, przede wszystkim dla członków rodziny. Powstaje nader niekorzyst- ny stan niepewności, którego zbyt długie utrzymywanie może być połączone z poważnym uszczerbkiem dla interesów osób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz