Postępowanie administracyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i formy postępowania.
Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załat- wiania określonych rodzajów spraw. Wszystko to składa się na postępowanie administracyjne. Istnieje tu analogia do postępowania sądowego (procedura cywilna, procedura karna), choć postępowanie przed sądami jest regulowane znacznie dokładniej.
Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworząd- ność, zapobiegając naruszaniu prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania ad- ministracji.
Działalność administracji państwowej jest bardzo różnorodna, toteż niemo- żliwe jest ustalenie jednolitych przepisów postępowania we wszystkich rodza- jach działalności administracji, np. przy wywłaszczaniu nieruchomości i udzie- laniu ślubów. Dlatego istnieje szereg postępowań administracyjnych.
Obok postępowania ogólnego istnieją także szczególne tryby postępowania przewidziane dla niektórych specjalnych dziedzin administracji. Są to szcze- gólne rodzaje postępowania administracyjnego. Do ważniejszych postępowań szczególnych należą: postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie przymusowe, postępowanie podatkowe, postępowanie w sprawach paten- towych i in. Postępowania szczególne uregulowane są odrębnymi przepisami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz