Prawo dla ekonomistów - strona 4

Sejm jako organ ustawodawczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

SEJM 1. Sejm jako organ ustawodawczy Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Re- prezentuje - podobnie jak Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu przez akt wyboru. Zakres kompetencji...

Senat - pojęcie i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

SENAT Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn. procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Upraw- nienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalanyc...

Stosowanie prawa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mieszane z przestrzeganiem prawa. Przez przestrzeganie prawa należy zaś rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Stosow...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH Państwo realizuje swoje funkcje oraz rozliczne zadania szczegółowe w róż- nych dziedzinach życia społecznego przy pomocy przeznaczonego do tego aparatu. Ma on postać systemu organów, które na poszczególnych odcinkach występują jako reprezentanci państwa i w granicach prz...

Systematyka prawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

SYSTEMATYKA PRAWA 1. Pojęcie systematyki prawa Prawo składa się z tysięcy różnych aktów normatywnych o różnej rand - od ustawy do zarządzenia - regulujących najróżniejsze stosunki społeczr Posługiwanie się zespołem norm o takich rozmiarach nie byłoby możliw gdyby zespół ten nie był wewnętrznie upo...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W skład administracji państwowej (rządowej) wchodzą nie tylko organ centralne, lecz również terenowe, to znaczy obejmujące swoim działanier oznaczoną część terytorium kraju, na ogół województwo lub kilka gmin (rejon Terenowe organy administracji rządowej dzi...

Ważność aktu notarialnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

WAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itd.). Wymagania te nazywane są przesłankami ważności aktu administ- racyjnego. Przesłanki ważności aktu administracyjnego ...

Wykładnia prawa - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

WYKŁADNIA PRAWA 1. Pojęcie wykładni prawa W procesie stosowania prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracyjne, a także w wielu sytuacjach - w jakich znajdują się obywatele korzystający z przepisów - dochodzi niejednokrotnie do wątpliwo- ści co do znaczenia takiego lub inneg...

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

POJĘCIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonaw- czej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. W życiu społeczeństwa nieuchronnie dochodzi do sporów. Są on (…) …

Zasada trójpodziału władz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

. ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZ Większość państw opiera strukturę swych organów na tzw. zasadzie trójpodziału władz, której głosicielem był w XVIII wieku francuski prawnik i filozof Charles Louis Montesquieu (1689 -1755) znany pod zlatynizo- wanym nazwiskiem