System organów państwowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System organów państwowych - strona 1 System organów państwowych - strona 2 System organów państwowych - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
Państwo realizuje swoje funkcje oraz rozliczne zadania szczegółowe w róż- nych dziedzinach życia społecznego przy pomocy przeznaczonego do tego aparatu. Ma on postać systemu organów, które na poszczególnych odcinkach występują jako reprezentanci państwa i w granicach przyznanych im przez prawo kompetencji wykonują zadania państwa. Pojęcie organu państwowego
I wywołuje spory w nauce prawa konstytucyjnego i z samej natury jest trudne do :liniowania. Możliwe są tu różne punkty widzenia (podmiotowy, przed- Xiotowy i in.).
Według szerzej akceptowanego poglądu organem państwowym jest od- powiednio zorganizowana instytucja, utworzona na podstawie przepisów prawa i powołana do wykonywania określonych zadań w imieniu państwa, będąca częścią aparatu państwowego. Z podmiotowego punk- Os widzenia organ państwowy może być jednoosobowy lub kole- gialny.
Istniejący system organów państwowych, wskutek postępującej przebudo- wy ustroju politycznego, pozbawiony jest obecnie spójności i wewnętrznej karmonii, a nade wszystko tego, co powinno cechować taki system - jednolitej xyśli przewodniej, której cała budowa jest podporządkowana. Z tego między xnymi względu natrafia na trudności przeprowadzenie klasyfikacji organów państwowych. Istniejące realnie organy poddają się tylko niektórym próbom klasyfikacyjnym.
Podstawowy podział, wynikający z zasady trójpodziału władz, wyróż- na: 1) organy ustawodawcze, 2) organy wykonawcze, 3) organy są- dowe.
Do organów ustawodawczych należą organy państwowe tworzące prawo o randze ustawy czy uchwały. Należą do nich Sejm i Senat. Organami *ykonawczymi są organy administracyjne, zarządzające, które kierują przypi- sanymi im dziedzinami działalności państwowej (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, wojewodowie i in.). Podstawę ich działania stanowią akty prawne wydane przez organy ustawodawcze (ustawy, w szczególności zaś konstytucja). Organami sądowymi są niezawisłe sądy. W ramach tej klasyfika- cji w obecnym stanie prawnym urząd Prezydenta należy do organów wyko- nawczych. Nie mieszczą się w niej niektóre organy, na przykład prokuratura, organy kontroli (Najwyższa Izba Kontroli).
Organy państwowe można podzielić na:
organy centralne,
organy terenowe.
O przynależności organu do jednej lub drugiej grupy decyduje zasięg jego działania. Organy centralne obejmują swym działaniem całe terytorium kraju, organy terenowe - obszar województwa, gminy, miasta itd. Do organów centralnych należą: Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i szereg innych. Część z nich ma rangę tzw. organów naczelnych. Do organów terenowych należą: wojewodowie, prezydenci miast, przede wszystkim terenowe organy rządowej administracji ogólnej.


(…)

….
Podstawowym organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli. Obok niej działa szereg innych o różnym charakterze i w różnych dziedzinach, na przykład Państwowa Inspekcja Handlowa.
11
33
44

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz