Prawo dla ekonomistów - strona 2

Źródła prawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

ŹRÓDŁA PRAWA 1. Pojęcie źródeł prawa Termin „źródło prawa" jest wiernym tłumaczeniem łacińskiego zwrotu fons iuris. Jest to określenie wyjątkowo wieloznaczne, przy tym raczej obrazowe, metaforyczne, które w teorii prawa bywa odnoszone do różnych zjawisk związanych z tworzeniem i obowiązywani...

Adwokatura i obsługa prawna jednostek gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

ADWOKATURA I OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieogra...

Akt administracyjny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

AKT ADMINISTRACYJNY Działalność organów administracji państwowej polega - z prawnego punktu widzenia - w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywam...

Akt prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

AKT PRAWNY / \ Termin „akt prawny" jest powszechnie używany we wszelkich rozważa- niach prawniczych, należy wiec dokładniej określić jego znaczenie. Aktem prawnym jest ujęty w odpowiedniej formie wyraz woli państwa - zarówno o charakterze ogólnym (np. ustawa), jak i dotyczący indywidualnej sp...

Kodeks i kodyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

KODEKS I KODYFIKACJA Posługując się terminami prawnymi stosunkowo często napotykamy poję- cie kodeksu, a także pojęcia pokrewne, jak kodyfikacja, prace kodyfikacyjne, komisja kodyfikacyjna itd. Kodeks jest to obszerny akt normatywny, oparty na jednolitych zasa- dach, zazwyczaj w formie ustawy, re...

Kolizje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

KOLIZJE PRZEPISÓW PRAWNYCH Omówione poprzednio zagadnienie luk w prawie dotyczy takiej sytuacji, w której dla rozstrzygnięcia sporu lub oceny zdarzenia nie ma właściwego przepisu. W sprawie omawianej obecnie sytuacja jest odwrotna: przepisów jest zbyt wiele. O kolizji przepisów prawnych mówi się...

Luki w prawie - Analogia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

LUKI W PRAWIE We wszystkich niemal gałęziach prawa organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności luki w systemie prawnym. Stanowi to oczywiście utrudnienie w pracy organu. Jeśli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szcz...

Najwyższa Izba Kontroli - Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. P...

Notariat - pojęcie notariatu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

NOTARIAT Notariat jest instytucją, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. W formie aktu notarial...

Organy administracji państwowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Działalnością administracyjną państwa nazywa się w pewnym uproszczeniu to wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Była już 0 tym mowa wyżej. Działalność tę prowadzą organy administracji. Organami administracji państwowej są te organy państw...