Kolizje przepisów prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolizje przepisów prawnych - strona 1 Kolizje przepisów prawnych - strona 2 Kolizje przepisów prawnych - strona 3

Fragment notatki:

KOLIZJE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Omówione poprzednio zagadnienie luk w prawie dotyczy takiej sytuacji, w której dla rozstrzygnięcia sporu lub oceny zdarzenia nie ma właściwego przepisu.
W sprawie omawianej obecnie sytuacja jest odwrotna: przepisów jest zbyt wiele.
O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.
Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyzna

(…)

… o (ustawa nie działa wstecz). Wyraża to np. art. 3 kodeksu cywilnego: „Usta nie ma mocy wstecznej, chyba, że to wynika z jej brzmienia lub celu".
Zasada lex retro non agit oznacza, że akt normatywny odnosi się jedynie tych stosunków, które powstały już po jego wejściu w życie, czyli - jak to często określa - pod rządami danego aktu normatywnego. Nie dotyi stosunków, które powstały pod rządami starej ustawy. Gdy na przyk nieruchomość rolna została sprzedana w drodze ustnej umowy, zgod z obowiązującymi podówczas przepisami, to umowa taka jest ważna nac mimo iż aktualne przepisy wymagają dla sprzedaży nieruchomości formy al notarialnego.
Zasada lex retro non agit jest społecznie słuszna. Wzmaga zaufanie do prawa i daje poczucie pewności.
Omawianej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy ustawa wyraźnie postanawia, że jej przepisy działają wstecz. Powinny to być jednak zjawiska wyjątkowe.
Sprawą o szczególnym znaczeniu jest określenie momentu wejścia w życie nowych przepisów prawa karnego. Ustawodawca musi baczyć, by nie do- prowadzić do naruszenia fundamentalnej i od wielu setek lat uznawanej w całym cywilizowanym świecie zasady nullum crimen sine lege. Oznacza ona, ze przestępstwem jest tylko taki czyn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz