kolizje prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kolizje prawa - strona 1 kolizje prawa - strona 2

Fragment notatki:


Kolizje przepisów prawa
Zbyt wiele przepisów. Występuje wtedy, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które się wzajemnie wykluczają.
Dwie płaszczyzny
• W czasie
• W przestrzeni
Kolizja w czasie- sprawa (stosunek prawny) uregulowana jest odmiennie przez 2 lub więcej przepisów wydanym w różnym czasie. Przepisy przejściowe lub wprowadzające- ustalają jak należy rozstrzygać kolizje powstające wskutek wejście w życie nowego aktu.
Polega to na wskazaniu przez przepisy przejściowe tych aktów normatywnych i pojedynczych przepisów, które w chwili wejścia w życie nowego aktu tracą moc.
Jeżeli ustawa późniejsza ma charakter ogólny, a wcześniejsza miała charakter specjalny, ustawa późniejsza nie uchyla wcześniejszej. (Lex posterior derogat priori).
Lex retro non agit- akt normatywny odnosi się jedynie do tych stosunków, które powstały już po jego wejściu w życie, pod rządami danego aktu prawnego.
Prawo karne- nullum crimen sine lege- przestępstwem jest tylko taki czyn, który był zabroniony pod groźbą jeszcze przed popełnieniem.
Kolizja w przestrzeni- to kolizja z uwagi na obowiązywanie przepisów w różnych miejscach.
1. Przepisy obowiązujące w różnych dzielnicach kraju
2. Przepisy różnych państw
Każde państwo ustanawia własne przepisy kolizyjne, wskazują one, czy do danego stosunku prawnego stosować prawo rodzime czy obce (i jakie). Dla kilku dziedzin zostało stworzone prawo prywatne międzynarodowe- cywilne i rodzinne.
1. W zakresie prawa osobowego stosowane są przepisy tego państwa, którego obywatelem jest dana osoba (lex patriae)
2. W zakresie prawa rzeczowego stosuje się przepisy państwa, na terenie którego rzecz się znajduje (lex sitae)
3. W zakresie oceny umów i innych aktów prawnych oraz oceny ich formy prawnej, właściwe są przepisy tego państwa, na terytorium którego miało miejsce zawarcie umowy (locus regit actum).
Wykładnia prawa- to interpretacja prawa- zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.
Ze względu na podmiot:
• Autentyczna- dokonuje ten sam organ, który wydał interpretowany przepis
• Legalna- dokonuje organ, któremu to zadanie zostało powierzone, z reguły z konstytucji • Praktyczna- dokonywana przez organ państwowy, w toku stanowienia prawa, przy rozstrzyganiu konkretnych spraw
• Doktrynalna (naukowa)- zawarta w literaturze prawniczej.
Ze względu na metodę:
• Słowna (gramatyczna, językowa)- polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych poprzez analizę struktur językowych przepisów, znaczenia poszczególnych zwrotów
• Celowościowa (teleologiczna)- polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych, poprzez określenie celu, dla którego normy te zostały wydane
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz