Najwyższa Izba Kontroli - Trybunał Konstytucyjny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najwyższa Izba Kontroli - Trybunał Konstytucyjny - strona 1 Najwyższa Izba Kontroli - Trybunał Konstytucyjny - strona 2 Najwyższa Izba Kontroli - Trybunał Konstytucyjny - strona 3

Fragment notatki:

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem Najwyższej Izby Kontroli jest kontrolowanie działal- ności organów administracji rządowej (rząd, ministrowie, inne naczelne i cent- ralne organy administracji państwowej), Narodowego Banku Polskiego, państ- wowych osób prawnych i inych państwowych jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować także - w węższym zakresie - działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób praw- nych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych. Wreszcie inne jedno- stki organizacyjne i podmioty gospodarcze mogą być kontrolowane w takim zakresie, w jakim wykonują zadania zlecone przez państwo, wykonują zamó- wienia publiczne na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego, organizują lub wykonują prace interwencyjne lub roboty publiczne, rozporządzają mie- niem państwowym, korzystują z pomocy, gwarancji lub poręczenia państwa oraz wywiązują się ze zobowiązań finansowych - przede wszystkim podat- kowych - wobec państwa.
Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Te ostatnie mogą być zaplanowane lub doraźne.
Jednostki państwowe są kontrolowane pod względem legalności, gospodar- ności, celowości i rzetelności. W odniesieniu do tych jednostek Najwyższa Izba Kontroli sprawdza nie tylko to, czy prowadzą one działalność zgodnie z przepisami, ale czy ich działalność jest prowadzona dobrze i celowo, czy osiągają najlepsze wyniki kosztem możliwie małego nakładu sił i środków, czy właściwie wykorzystują przydzielone im mienie i fundusze, czy eliminują ze swej działalności złą organizację, nieporządek, niegospodarność. Kontrola działalności samorządu terytorialnego w zakresie tak zwanych zadań własnych (tzn. nie zleconych przez państwo) przeprowadzana jest pod względem legalno- ści, gospodarności i rzetelności. Wreszcie kontrola działalności innych jedno-
stek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, w szczególności prywatnych Srm - w wymienionym wyżej zakresie - przeprowadzana jest jedynie pod względem legalności i rzetelności.
Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, z czym łączy się wniosek w sprawie absolutorium dla rządu, a także informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli. Ponadto może przedstawiać wnioski w sprawie rozpat- rzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne. Wreszcie ma obowiązek przedstawić Sej-

(…)

… działalności członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa NBP i osób kierują- cych instytucjami wskazanymi przez ustawę (Kancelaria Prezydenta, Kan- celarie Sejmu i Senatu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatels- kich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i in.).
Prezes Najwyższej Izby Kontroli może występować do Trybunału Kon- stytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz