Luki w prawie - Analogia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Luki w prawie - Analogia - strona 1 Luki w prawie - Analogia - strona 2 Luki w prawie - Analogia - strona 3

Fragment notatki:

LUKI W PRAWIE
We wszystkich niemal gałęziach prawa organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności luki w systemie prawnym. Stanowi to oczywiście utrudnienie w pracy organu. Jeśli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa wypełnienia luki w celu umożliwienia rozstrzyg- nięcia sprawy.
Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć przedstawioną mu sprawę i żadne okolicz- ności z tego obowiązku nie mogą go zwolnić. Nie jest taką okolicznością także luka w prawie. W swoim czasie były nawet specjalne przepisy grożące karą takiemu sędziemu, który wobec braku przepisu odmówiłby wydania wyroku („Sędzia, który by odmówił sądzenia pod pozorem, że prawo milczy, że jest ciemne lub niedostateczne, może być pociągnięty do sądu jako winny od- mówienia sprawiedliwości" - art. 4 kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r.).
Na wstępie trzeba wyjaśnić, co to jest luka.
Luka to biała plama na pewnym odcinku obszaru prawnego, pustka w miejscu, gdzie - biorąc pod uwagę całokształt obowiązującego ustawodawst- wa - przepisy powinny normować stosunki społeczne.
Nie każdy brak przepisów można potraktować jako lukę. Wiele dziedzin życia z rozmysłem nie zostało uregulowanych i taki stan należy uważać za naturalny i zasługujący na aprobatę. Objęcie prawem wszelkich sytuacji, w których człowiek może się znaleźć, uczyniłoby życie całkowicie nieznośnym, pozbawiając ludzi i inne podmioty prawa jakiejkolwiek swobody i prowadząc w konsekwencji do różnorakich ujemnych następstw.
W oparciu o powyższe uwagi można sformułować następującą definicję omawianego pojęcia.
O luce w prawie mówimy w razie braku norm dla takiego stosunku społecznego, który - biorąc pod uwagę całokształt obowiązującegc ustawodawstwa - powinien być uregulowany.
Przyczyny występowania luk w prawie są rozmaite. Przede wszystkim należy pamiętać, że życie nie stoi w miejscu. Przemianom ulegają stosunk społeczne, gwałtowanie rozwija się technika, zmieniają obyczaje. Prawe zaś nieustannie pozostaje w tyle, co jakiś czas nadrabiając rosnący dystani poprzez zmianę przepisów i dostosowanie ich do nowych warunków. Ponadtc ustawodawca tworząc przepisy nie jest w stanie przewidzieć wszelkich ewen tualności. W rezultacie zachodzą sytuacje, których obowiązujące praw( nie normuje, mimo że potrzeba unormowania jest oczywista.
Zdarza się też, że państwo świadomie pozostawia lukę w tworzonyn zespole przepisów, zwłaszcza gdy reguluje nowe dziedziny i nie dysponuji doświadczeniami, na których można by się oprzeć. Wprowadzenie w życi złych przepisów pociąga za sobą nader niekorzystne skutki społeczne państwo decyduje się więc na tymczasowe pozostawienie luki i dopien

(…)

….
W prawie karnym stosowanie analogii jest niedopuszczalne. W tej gałęzi prawa przyjęła się bowiem powszechnie zasada, że karać można tylko za te czyny, których dokonanie zabronione jest wyraźnie przez ustawę pod groźbą kary. Wyraża to łacińska paremia: nullum crimen sine lege. Według tej zasady działanie ludzkie, które nie zostało wyraźnie zabronione przez ustawę karną, nie stanowi przestępstwa…
… ustawy. Wyraża to zasada prawa rzymskiego: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.
Analogia prawa (analogia iuris) ma odmienny charakter. Istnieją luki w uregulowaniach prawnych dotyczących specyficznych spraw, które nie są podobne do żadnych innych unormowanych w ustawie. Zastosowanie analogii Lstawy nie jest wtedy możliwe, bo nie ma przepisów nadających się do analogicznego zastosowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz