Prawo administracyjne - strona 2

note /search

Postępowanie administracyjne - Organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2359

Postępowanie przed organami administracji Publicznej: 1. Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - kończy się wydaniem decyzji i uregulowane jest w kpa (np. pozwolenie na budowę, wydanie paszportu, nakaz rozbiórki budynku) 2. Szczeg ólne postępowanie administracyjne : - postępo...

Prawo i postępowanie administracyjne - Zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582

w 3,4 (21.10.2019, 28. 10.2010) Prawo i postępowanie administracyjne Prawo administracyjne - rozwinięcie i skonkretyzowanie prawa konstytucyjnego w warunkach codziennej działalności państwa; zespół norm regulujących: Strukturę i kompetencję organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej)...

Świadczenia osobiste i rzeczowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 7189

Rozdział 9 Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych Definicja ciężarów publicznych - rozumie się przez nie obowiązki nakładane na obywateli w celu wykonania określonych zadań należących do administracji pu­blicznej. W szerokim znaczeniu rozumie się przez nie także podatki,...

Publiczne prawa podmiotowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

publiczne prawa podmiotowe Publiczne prawo podmiotowe : sytuacja prawna obywatela ukształtowana przez normę prawa publicznego, w związku z którą obywatel może się domagać od państwa spełnienia jego korzyści, dokonania pewnych obowiązków albo może coś w sposób niekwestionowany przez państwo uczynić,...

Relacje wojewody z adm. niezespolona i Prezesem RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Relacje wojewody z adm. niezespoloną i Prezesem RM Organizacyjne wi ę zi prawne powiązania z RM: RM może ustalić inne zadania, nie przewidziane w ustawie, w szczególności może ustanowić go pełnomocnikiem rządu w zakresie zadań o zasięgu i w warunkach „szczególnie uzasadnionych wypadków”; wojewoda m...

Relacje wojewody z administracją niezespoloną

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1232

relacje wojewody z administracją niezespoloną w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy administracji rządowej niezespolonej w województwie zadań z ustawy organy niezespolonej są ob...

Relacje wojewody z Prezesem RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

relacje wojewody z Prezesem RM powołuje i odwołuje wojewodę na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wojewoda jest bezpośrednio podporządkowany mu kieruje działalnością wojewody, wydając w tym zakresie polecenia i wytyczne, żądając przekazania sprawozdań z działalności wojew...

Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu Reprezentowanie Rady Ministr ó w oraz ustanawianie pe ł nomocnik ó w rz ą du art. 9 ustawy o RM ust 1 i 2 - przez członka rządu upoważnionego przez RM dla spraw rozpatrywanych przed Sejmem z inicjatywy RM , a w przypadku wszystkic h innych spraw , premier w wyjątk...

Reprezentacja RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

reprezentacja RM wg Konstytucji RM reprezentuje Prezes RM członek RM upoważniony przez RM reprezentuje ją przed Sejmem w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy RM minister składa po porozumieniu z premierem wszelkie oświadczenia w imieniu RM reprezentowanie w innych sprawach RM przed Sejmem jw. , al...

Różnica między organami naczelnymi a centralnymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4382

Różnica między organami naczelnymi a centralnymi Podział oparty na kryterium stopnia organu, dotyczący administracji rządowej organy centralne - zasięg obejmuje z reguły całe państwo (wyjątek - zarządzanie tylko jakąś częścią państwa - Minister