Różnica między organami naczelnymi a centralnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4347
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica między organami naczelnymi a centralnymi - strona 1 Różnica między organami naczelnymi a centralnymi - strona 2

Fragment notatki:

Różnica między organami naczelnymi a centralnymi Podział oparty na kryterium stopnia organu, dotyczący administracji rządowej organy centralne - zasięg obejmuje z reguły całe państwo (wyjątek - zarządzanie tylko jakąś częścią państwa - Minister Ziem Odzyskanych) i są na najwyższym szczeblu w strukturze państwa. Dzielą się na: organy naczelne administracji - Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, KRRiTV oraz komisje i komitety, które z mocy ustawy sprawują funkcje naczelnych organów administrac ji. tzw. urzędy centralne - te organy centralne, które nie są organami naczelnymi . Podlegają bądź Prezesowi RM, bądź ministrom, np. Polski Komitet Normalizacyjny, Główny Urząd Ceł, Wyższy Urząd Górniczy. Urzędy Centralne stanowią pewną zbiorczą, konwencjonalnie nazywa­ ną kategorię, obejmującą liczną grupę organów mających różne nazwy, różnoraką strukturę organizacyjną oraz funkcje i usytuowanie w systemie administracji centralnej; walor organu admini­ stracji w znaczeniu ścisłym związany jest z kierownikiem urzędu, urząd zaś traktowany jest jako aparat pracy (aparat pomocniczy); wspólna cecha → samodzielne organy administracji, wyposażone we włas­ ne, prawem przypisane kompetencje, znajdujące się w hierarchii szczebel niżej w stosunku do organów rządowych (naczelnych) różne przesłanki podporządkowania temu a nie innemu organowi naczelnemu, brak ogólnie określonych kryteriów: np. ponaddziałowy charakter zadań, dążenie do uniknięcia nadmiernej rozbudowy działów, dążenie do podniesienia rangi urzędów poprzez podporządkowanie ich bezpośrednio premierowi ostatecznie decydują o tym przepisy organy terenowe - zasięg obejmuje jedynie część terytorium państwa (jednostka podziału terytorialnego) i są na niższym szczeblu struktury zarządzania. Dzielą się na: na organy administracji rządowej (np. wojewoda) i or­ gany samorządu terytorialnego (np. sejmik województwa i zarząd województwa); organy województwa (rządowe i samorządowe), organy powiatu , organy gminy ; organy administracji zespolonej ( np. organy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Służ­ by Ochrony Zabytków) i organy administracji niezespolonej ( np. dyrektorzy urzę­ dów morskich, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej). Podział oparty na stopniu centralizacji Organy samorządowe - dzieli się, ze względu na rodzaj samorządu → organy samorządu terytorialnego (organy gmin - rada gminy, zarząd, wójt, burmistrz; organy powiatu - rada powiatu, zarząd powiatu ze starostą jako przewodniczącym i starosta jako władza samodzielna; organy samo­

(…)

… Radzie Ministrów. Pozycję wewnętrzną organów administracji rządowej określają ustawy. Na obszarze województwa:
wojewoda
kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży (pod zwierzchnictwem wojewody), w imieniu:
wojewody (np. kurator oświaty, wojewódzki konserwator zabytków, wojewódzki inspektor handlowy),
własnym (organy Policji w województwie);
organy administracji niezespolonej (np. dyrektorzy urzędów celnych, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy urzędów statystycznych, dyrektorzy okręgowych urzędów miar);
organy samorządu terytorialnego - w przypadku przekazania zadań na mocy ustawy lub porozumienia.
kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży (pod zwierzchnictwem starosty), np. powiatowy lekarz weterynarii, komendant powiatowy Policji, powiatowy ko­mendant Państwowej Straży Pożarnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz