Organ administracji i organ administrujący

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 5103
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organ administracji i organ administrujący  - strona 1 Organ administracji i organ administrujący  - strona 2 Organ administracji i organ administrujący  - strona 3

Fragment notatki:

Organ administracji i organ administrujący
Organ administracji (administracyjny)
stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji publ. tworzoną na podstawie prawa;
organ administracji - działa w imieniu państwa i na rachunek państwa (organy administracji rządowej, wojewoda, prezes RM) lub we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, na własny rachunek (administracja samorządowa);
o ile prawo to dopuszcza to organ administracji jest upoważniony do posługiwania się środkami władczymi (zakazu, nakazu, ...);
wykazuje zadania publiczne z zakresu administracji;
działa w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji;
Ze względu na powyższe cechy można mówić, że organ administracji jest abstrakcyjną konstrukcją prawną. Organ administracji funkcjonuje niezależnie od obsady personalnej, fizycznej. Organ administracji publicznej jest to człowiek lub grupa ludzi (np. Rada Ministrów) - organ kolegialny znajdujący się w strukturze administracji państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego w sposób i ze skutkiem właściwym temu prawu w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji.
Rodzaje administracji organy administracji rządowej i samorządowej
organy naczelne (RM, Prezes RM) i centralne (UOP, ZUS, Szef Służby Cywilnej, kierownicy urzędów centralnych, obejmują obszar całego państwa)
terenowe (wycinek terytorium, lokalne)
Podział organów administracji ze względu na skład osobowy:
jednoosobowe (wojewoda, prezes RM)
kolegialne (rada gminy, rada powiatu)
ze względu na organy:
wybieralne, powoływane
decydujące (stanowiące) i pomocnicze (opiniodawczo-doradcze, opiniodawcze, doradcze)
organy o kompetencji ogólnej i specjalnej
ze względu na zdolności do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnej
pierwszej i drugiej instancji
podział na organy administracji zespolonej (wojewoda, kierownicy służb, inspekcji i straży, PIP, Policja, PSP) i niezespolonej (podlega bezpośrednio Warszawie poszczególnym ministrom, np. Izba Skarbowa, WKU, Urzędy Skarbowe, dyrektorzy Urzędów Morskich, Celnych) Konstytucja posługuje się pojęciami - centralne organy państwowe, konstytucyjne organy państwowe i naczelne organy państwowe.
Organ administrujący Wg prof. Bocia - organem administrującym jest każdy podmiot, któremu prawo przyznaje funkcję administrowania lub któremu prawo stwarza podstawy do przyznania takiej właśnie funkcji administrowania. W takim ujęciu, do organów administrujących zalicza się wszystkie organy administracji, które są powołane dla realizacji funkcji wynikających z ich charakteru, ale także mające kompetencje w sferze realizacji funkcji administracyjnych państwa. W tym względzie działają na podstawie norm prawa administracyjnego i w sposób charakterystyczny ze skutkami również charakterystycznymi dla prawa administracyjnego w sposób, w formach i ze skutkami właściwymi temu prawu. Realizują one swoje funkcje jako organy różnego typu, oprócz tego funkcje administracyjne państwa (np. prezydent RP).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz