Postępowanie administracyjne - Organy administracji rządowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Organy administracji rządowej  - strona 1 Postępowanie administracyjne - Organy administracji rządowej  - strona 2 Postępowanie administracyjne - Organy administracji rządowej  - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie przed organami administracji Publicznej: 1. Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - kończy się wydaniem decyzji i uregulowane jest w kpa (np. pozwolenie na budowę, wydanie paszportu, nakaz rozbiórki budynku) 2. Szczeg ólne postępowanie administracyjne : - postępowanie podatkowe, - postępowanie celne - postępowanie ubezpieczeń społecznych 3. Egzekucyjne postępowanie administracyjne - uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym (dotyczy przymusowego wykonania obowiązku) . 4. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (uregulowane w kpa dział VII) - kończy się wydaniem zaświadczenia lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia. 5. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków (dział VII kpa) - kończy się wysłaniem zaświadczenia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku. 6. Postępowanie sądowo-administracyjne przed NSA- zbliżone do postępowania cywilnego. Kończy się wyrokiem lub postanowieniem. 1. Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym . Ma n a celu przyznanie uprawnienia lub nałożenia obowiązku w formie decyzji administracyjnej np: przyznanie koncesji, wydanie pozwolenia na budowę itp. Nałożenie obowiązku to np: - większy wymiar podatku w drodze decyzji administracyjnej, - nakaz rozbiórki sam owoli budowlanej, - nakaz zlikwidowania stada zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną. DEF. Postępowanie administracyjne - jest to ciąg czynności organu administracji publicznej oraz innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej poprzez wydanie decyzji oraz weryfikacja tej decyzji. Elementy definicji: 1. Ciąg czynności - postępowanie odbywa się w trzech stadiach: a) stadium wszczęcia postępowania - wszczyna się na wniosek lub z urzędu, b) stadium wyjaśniające - zwane dowodowym lub rozpoznawczym, c) stadium orzekania - organ wydaje decyzję ewentualnie zawiera ugodę. 2. Organ administracji publicznej- art. 5 &2 pkt. 3 kpa naczelne i centralne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego. 3. Inne podmioty - czyli strona tzn. adresat decyzji, oraz podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, Rzecznik Praw Obywatelskich) obok podmiotu są uczestnicy postępowania - osoby, które mają pojedyncze uprawnienia lub obowiązki w postępowaniu, ale sprawa ich nie dotyczy np. świadkowie, biegli, osoby trzecie, które mają okaz. przedmiot oględzin.

(…)

… do procesu oraz zasada dwuinstancyjności),
Prawo europejskie i międzynarodowe (np. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) - zasada prawa do sprawiedliwego procesu,
Kodeks postępowania administracyjnego - art. 6-16,
Doktryna prawa administracyjnego (teoretyczne rozważania naukowców) np. zasada domniemania prawidłowości decyzji prof. Cymermana,
Orzecznictwo sądowe np. - nakaz takiego…
…)
- terenowe organy administracji rządowej dzielą się na organy administracji zespolonej (np. wojewoda, kierownicy służb, inspekcji i straży działających w jego lub we własnym imieniu np. Inspektor Ochrony Środowiska, Inspeksja Weterynaryjna), i organy administracji niezespolonej tzw. specjalnej- działa w wąskich dziedzinach należy do niej 15 grup organów wymienionych w załączniku do ustawy O administracji rządowej w województwie (np. organy adm. celnej, skarbowej, morskiej, górniczej, leśnej, wojskowej, organy statystyczne); administracja niezespolona z wojewodą podlega określonym ministrom, podział jest również inny niż w województwie.
2. Organy administracji jednostek samorządu terytorialnego - dzieli się na gminę, powiat, województwo samorządowe.
W gminie decyzję wydaje I instacja czyli wójt, burmistrz…
…. musi być przeprowadzone uwłaszczenie - budowa autostrady.
Od postępowania łącznego należy odróżnić wielość stron ale występują one w jednej sprawie sytuacja jednej osoby wpływa na sytuację drugiej osoby. Wydawana jest ta jednak decyzja w której ......................................
21.PRZYWRÓCENIE TERMINU
Są dwa rodzaje przywrócenia terminu postępowania administracyjnego.
1.Ustawowe tzn. takie które wymienia KPA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz