Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu - strona 1 Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu - strona 2

Fragment notatki:

Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu Reprezentowanie Rady Ministr ó w oraz ustanawianie pe ł nomocnik ó w rz ą du art. 9 ustawy o RM ust 1 i 2 - przez członka rządu upoważnionego przez RM dla spraw rozpatrywanych przed Sejmem z inicjatywy RM , a w przypadku wszystkic h innych spraw , premier w wyjątkowych sytuacjach może upoważnić do takiego występowania przed Sejmem; minister po porozumieniu z premierem składa wszelkie oświadczenia w imieniu rządu; ust. 3 pkt. 1 - premier na wniosek ministra może upoważnić sekretarza stanu , podsekretarza stanu , pełnomocnika rządu lub kierownika urzędu centralnego - dotyczy też posiedzeń plenarnych dla prezentowania stanowiska rządu, ale bez możliwości składania oświadczeń w imieniu rządu. ust. 3 pkt. 2 - premier na wniosek ministra może upoważnić każdą inną osobę (od kierownika po członka korpusu służby cywilnej) czynną w danym dziale administracji rządowej (centralnej i terenowej), ale tylko poza posiedzeniami plenarnymi ; ust. 4 - w/w zasady dot. też sytuacji reprezentowania przed innymi organami państwowymi , w szczególności przez Senatem czy TK; art. 10 ustawy o RM ust. 1 - pełnomocnika rządu ustanawia RM tam gdzie nie jest celowe przekazanie spraw członkom RM - tzn. jest to swoista agenda RM dot. spraw związanych z polityką rządu, ale mających charakter doraźny, przejściowy lub niestały; ust. 2 - może nim być sekretarz stanu , podsekretarz stanu , wyjątkowo (uzasadniane zasięgiem terytorialnym) wojewoda . PYTANIE CZY MOZE BYĆ TEŻ INNA OSOBA? ust. 3 - personalną obsadą (i odwołaniem) zajmuje się premier; ust. 4 - określenie formy ( zarządzenie RM ) i zakresu koniecznych spraw do uregulowania w zarządzeniu o utworzeniu takiego stanowiska ( zakres upoważnień, sposób nadzoru, sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej, te chnicznej, biurowej )
pełnomocnik może działać w ramach struktury ministerstwa lub innego urzędu administracyjnego (np. w kancelarii premiera), lub być poza nią ; do tej pory utworzono min. następujących pełnomocników (stan na dzień 17.12.2004r.) : Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Męż­ czyzn (kancelaria premiera); Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypo­ spolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (ministerstwo finansów); Pełnomocnik Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (ministerstwo gospodarki i pracy); Pełnomocnik Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad (ministerstwo infrastruktury); Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego S ystemu Informacji o Nieruchomościach (ministerstwo infrastruktury);

(…)

… (ministerstwo infrastruktury);
Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ministerstwo infrastruktury);
Art. 9. 1. Członek Rady Ministrów, upoważniony przez Radę Ministrów, reprezentuje Rząd przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy Rady Ministrów. W takim wypadku minister składa, po porozumieniu się z Prezesem…
… (od kierownika po członka korpusu służby cywilnej) czynną w danym dziale administracji rządowej (centralnej i terenowej), ale tylko poza posiedzeniami plenarnymi;
ust. 4 - w/w zasady dot. też sytuacji reprezentowania przed innymi organami państwowymi, w szczególności przez Senatem czy TK;
art. 10 ustawy o RM
ust. 1 - pełnomocnika rządu ustanawia RM tam gdzie nie jest celowe przekazanie spraw członkom RM - tzn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz