Organizacja administracji w polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja administracji w polsce - strona 1

Fragment notatki:

Organizacja administracji w polsce ADMINISTRACJA CENTRALNA ZAGADNIENIA OG Ó LNE Administracja centralna - złożony układ organizacyjno-funkcjonalny, tworzony przez organy, urzędy i inne podmioty o różnym statusie prawnym, powołane do życia w celu realizacji zadań administracji publicznej w ramach całego kraju. Jest to część składowa administracji publicznej, obejmująca centrum rządzenia; podstawa prawna - Konstytucja, ustawa o RM i ustawa o działach administracji rządowej, oraz inne akty;
Prezydent zaliczony do władzy wykonawczej, ale nie jest to urząd administracji; PODZIAŁ NA :
organy centralne („urzędy centralne”) - oparte na kryterium zasięgu terytorialnego i właściwości;
organy naczelne - podgrupa organów centralnych ; oprócz kryterium właściwości i terytorium, oparte na pozycji i znaczeniu tych organów;
podział ten był w Konstytucji z 1952 r., w obecnej z niego zrezygnowano, ale wciąż w doktrynie jest to wyróżnienie ze względu na: oparcie w innych ustawach , np. kpa, ustawa o Komitecie Integracji Europejskiej wymieniają to pojęcie; nie tylko kryterium formalne, ale nawiązanie do szczególnej pozycji i roli tych organów (włączone w sferę kształtowania polityki państwa i mają nadrzędne miejsce); dzięki temu podziałowi uzyskano większą przejrzystość organizacji administracji ; RZĄD - kategoria w sensie politycznym, jako podmioty i powiązania funkcjonalne, poddane kierownictwu i koordynacji RM w celu kształtowania polityki państwa, wypracowywania kierunków działań innych ogniw administracji; 2 zasadnicze segmenty tworzące administrację centralną: segment polityczno-rządowy - powiązane są z nim organy naczelne segment administracyjno-wyko nawczy - reprezentują go pozostałe organy centralne i inne centralne jednostki organizacyjne. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pozycja prezydenta jest odmienna od charakterystycznej dla administracji centralnej, pomimo zaliczenia go do władzy wykonawczej przez Konstytucję. Prezydent jest głową państwa, ale nie wchodzi w skład struktury administracji. Przydzielone mu kompetencje można podzielić w pewne grupy funkcji:
funkcje reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrz­nych ; w zakresie polityki zagranicznej współdziała z premierem i właściwym ministrem. funkcje dot. ochrony ze­ wnętrznego bezpieczeństwa państwa ; funkcje w dziedzinie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa ; Rada Bezpieczeństwa Narodowego - organ doradczy w zakresie bezpieczeństwa wew. i zew., oraz aparat pomocniczy w postaci Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kierowane przez sekretarza wyznaczonego przez prezydenta;

(…)

… funkcje centralnego organu ad­ministracji państwowej, co znajduje potwierdzenie w sferze kompetencyjnej.
większość to agencje mające status państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych, a nie organów administracji państwowej (np. Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), nie stanowią też odrębnego typu podmiotu…
… opinii RL ustala w drodze rozporządzenia:
zasady techniki prawodawczej → określając w szczególności: elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów normatywnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów aktów praw­nych normatywnych, reguły przeprowadzania zmian w aktach normatywnych, w celu spójności i kompletności systemu…
…., oraz aparat pomocniczy w postaci Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kierowane przez sekretarza wyznaczonego przez prezydenta;
funkcje związane z Radą Ministrów (rządem) - kreacyjne, Rada Gabinetowa;
funkcja prawodawcza - inicjatywa ustawodawcza, uczestnictwo w procesie ustawodawczym, rozporządzenia wykonawcze, rozporządzenia z mocą ustawy, postanowienia w ramach ustawowych uprawnień;
akty urzędowe…
… technicznych czy proceduralnych;
prezes RM zwołuje posiedzenia, ustala ich porządek i im przewodniczy, oraz podpisuje rozstrzygnięcia RM (przedstawione mu i podpisane przez sekretarza RM), a w przypadku zwołania przez Prezydenta Rady Gabinetowej niezwłocznie powiadamia o tym członków RM;
prezes RM decyduje o wprowadzenie danej sprawy na drogę obiegową;
sekretarz RM - przygotowuje posiedzenia rządu i zajmuje…
…, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Transportu Drogowego;
podobne do inspekcji w zakresie spełnianej roli - dozory czy nadzory specja­listyczne, jak np. Inspektorat Dozoru Jądrowego, Urząd Dozoru Technicznego;
ujęcie strukturalne w przepisach
inspekcja w przepisach nie jest tożsama…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz