Rada Ministrów - Urzędy ministerialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów - Urzędy ministerialne - strona 1 Rada Ministrów - Urzędy ministerialne - strona 2

Fragment notatki:

Sposoby wyłaniania rady ministrów:
Tryb podstawowy: Prezydent desygnuje Premiera, Premier proponuje ministrów, Sejm powołuje ministrów w drodze uchwały nad całością, bezwzględną (50%+1) większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
Tryb awaryjny: Sejm wskazuje Premiera w ciągu 14 dni, Premier wybiera ministrów, sejm głosuje nad wybranym składem j.w.
Drugi tryb awaryjny: jak tryb podstawowy tylko zwykłą większością głosów, gdy nie można powołać Rządu Prezydent wyznacza nowy termin wyborów.
Odpowiedzialność ministrów i premiera: konstytucyjna przed Trybunałem Stanu, polityczna przed Sejmem (votum nieufności).
Urząd centralny - organ stojący na czele danego pionu administracji, lecz nie jest organem na szczycie (np. administracja celna, nad nią ministrowie), istnieje inny organ nad nim.
Organ naczelny - może stać na czele danego pionu administracji mając nad sobą tylko organy ustawodawcze (Prezes Rady Ministrów). Wyjątek: konstytucyjne organy centralne.
Zasady tworzenia urzędów ministerialnych:
w drodze ustaw
w drodze rozporządzeń Prezesa RM w Polsce
Ustawy i zwyczaje - Ustawy o Ministrach Korony, wydane przez królową z inicjatywy Premiera.
Podział funkcjonalny na szczeblu centralnym i naczelnym:
1) Administracja na rzecz rządzenia - zaplecze polityczne organu naczelnego lub ministra. 2) Administracja funkcjonalna - typowa działalność administracyjna
Tryb pracy Rady Ministrów:
- posiedzenia;
- droga korespondencyjna (obiegowa) - PremierMinister….MinisterPremier - w sprawach bezdyskusyjnych i nagłych.
Premiera może zastępować upoważniony minister.
Organy wewnętrzne Rady Ministrów:
- Komitety powołuje Rada Ministrów;
- Komisje powołuje Premier z inicjatywy ministrów;
- Rady powołuje Premier z własnej inicjatywy;
Rada Legislacyjna ocenia akty prawne.
Rządowe Centrum Legislacji - pomaga RM w tworzeniu aktów prawnych, opiniowaniu etc.
Agencje Publiczne i inne podmioty wykonujące kompetencje organów administracyjnych.
Aparat pomocniczy organów administracji - substrat osobowy, rzeczowy pomocny w wykonywaniu czynności administracyjnych np. Urząd wojewódzki (gminy, ministra) - nie jest organem administracji!
Formy Agencji
1) Państwowe osoby prawne
2) Państwowe jednostki budżetowe (brak osobowości prawnej)
3) Spółki Prawa Handlowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz