Rada Ministrów - definicja i zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów - definicja i zadania - strona 1 Rada Ministrów - definicja i zadania - strona 2 Rada Ministrów - definicja i zadania - strona 3

Fragment notatki:

RADA MINISTRÓW
Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, który na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagranicz- ną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów (rządu) należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły dla Prezydenta, albo innego organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego. W szczególności Rada Ministrów: 1) zapewnia wykonanie ustaw, 2) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy, jeśli Sejm udzielił jej takiego upoważnienia, 3) kieruje pracą wszystkich pozostałych organów administracji państwowej i ponosi za nie odpowiedzialność przed Sejmem, 4) chroni interesy Skarbu Państwa, 5) sporządza projekt budżetu i odpowiada za jego wykonanie, 6) w granicach określonych w ustawie sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym, 7) utrzymuje stosunki z rzą- dami innych państw i organizacjami międzynarodowymi, 8) zapewnia zewnę- trzne i wewnętrzne bezpieczeństwo państwa
W skład Rady Ministrów wchodzą:
Prezes Rady Ministrów (premier),
wiceprezesi Rady Ministrów,
ministrowie,
przewodniczący komisji i komitetów sprawujący funkcję naczelnych organów administracji państwowej.
Tryb powoływania i odwoływania Rady Ministrów określa tzw. mała konstytucja 15 . Przewiduje ona procedurę składającą się z kilku kolejnych ogniw (etapów), przy czym następne ogniwo procedury znajduje zastosowanie dopiero wówczas, gdy nie powiedzie się próba sformowania rządu w ramach poprze- dniego. Ma to zapobiegać długotrwałym kryzysom rządowym i umożliwić powołanie Rady Ministrów także w warunkach dużego zróżnicowania sił politycznych, rozdrobnienia Sejmu, konfliktu między Prezydentem a Sejmem itp. Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm.
Etap pierwszy: powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie zaproponowanym przez premiera. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania swojego rządu i wnosi o udzielenie votum zaufania. Uchwała w sprawie votum zaufania wymaga bezwzględnej większości głosów. Jeśli rząd nie uzyska votum zaufania, jego misja się kończy.
Etap drugi: inicjatywa w sprawie powołania rządu przechodzi w ręce Sejmu. W ciągu 21 dni Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. Wymaga to uchwały podjętej bezwzględną wię- kszością głosów. Jeżeli rząd w tym trybie zostanie przez Sejm wybrany, Prezydent jest zobowiązany go powołać. W przeciwnym razie próba kończy się niepowodzeniem.
Etap trzeci: inicjatywa wraca do Prezydenta. Powołuje on Prezesa Rady ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz