Rada ministrów i administracja rządowa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada ministrów i administracja rządowa. - strona 1 Rada ministrów i administracja rządowa. - strona 2 Rada ministrów i administracja rządowa. - strona 3

Fragment notatki:

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA 2 znaczenia pojęcia „rząd”: znaczenie wąskie - to RM, innymi słowy gabinet. To pojęcie nie występuje w obecnej konstytucji, ale występowało min. w Małej Konstytucji z 1992 r. znaczenie szerokie - to cała administracja rządowa, tj RM, premier i wicepremierzy, ministrowie, kierownicy tzw. urzędów centralnych oraz terenowa organizacja rządowa podporządkowana albo wojewodzie albo organom centralnym
odnosi się do całego systemu sprawowania władzy w państwie ; obejmuje całokształt organów państwowych (stąd np. rządy parlamentarne, prezydenckie) a czasem też pewne elementy polityczne (np. rządy autorytarne, demokratyczne)
Pozycja ustrojowa określona przez następujące elementy: RM istnieje jako równorzędny obok Prezydenta organ władzy wykonawczej
RM i jej członkowie ponoszą za swą działalność odpowiedzialność polityczną , oraz indywidualną odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu;
RM to organ kolegialny skupiający jednoosobowe organy o własnych kompetencjach;
RM skupia w swych kompetencjach najważniejsze rozstrzygnięcia dot. bieżącego prowadzenia polityki państwa;
RM sprawuje kierownictwo całego systemu administracji rządowej , a poprzez premiera nadzór nad działalnością samorządu lokalnego → rozszerzenie kompetencji po wejściu do UE, gdyż RM ma kompetencje do określania stanowiska Polski w organach wykonawczych UE;
POWOŁANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY MINISTRÓW Dymisja Rady Ministrów - oświadczenie premiera dokonane w imieniu rządu o woli zakończenia urzędowania i otwierające procedurę tworzenia nowego rządu. na pierwszym posiedzeniu nowego rządu i musi zostać przyjęta przez prezydenta (art. 162 ust. 1) nie uchwalenie votum zaufania przez sejm (art. 162 ust. 2 pkt. 1) (prezydent musi przyjąć tą dymisję)
dla nowo powstałego rządu (art. 154 ust. 2);
w przypadku zwrócenia się premiera o votum zaufania (art. 160)
wyrażenie konstruktywnego votum nieufności (art. 162 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 158) rezygnacja premiera (art. 162 ust. 2 pkt. 3) - prezydent może odmówić przyjęcia dymisji (art. 162 ust. 4) analogicznie też śmierć premiera art. 162 ust. 3 - Prezydent przyjmując dymisję RM, powierza jej dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej RM → brak prawnego ograniczenie możliwości działania takie RM, ale taki jest zwyczaj polityczny;
art. 38 UoRM - wraz z dymisją RM dymisje składają też sekretarze i podsekretarze stanu, wojewodowie i wicewojewodowie - o ich przyjęciu decyduje premier w terminie 3 miesięcy od powołania nowej RM;
Proces tworzenia nowego rządu:

(…)

… i udzielić mu votum zaufania (większość bezwzględna przy ½ obecnych);


TAK
NIE → Etap III (art. 155 ust. 1)
prezydent powołuje tą RM i odbiera od niej przysięgę
w ciągu 14 dni prezydent powołuje premiera i na jego wniosek pozostałych członków RM i odbiera od nich przysięgę;
poprzednia RM przestaje istnieć;
w ciągu 14 dni sejm musi uchwalić votum zaufania zwykłą większością (więcej za niż przeciw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz