Centralne organy administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centralne organy administracji - strona 1 Centralne organy administracji - strona 2

Fragment notatki:

CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI Funkcje centralnych organów spełniają: Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy administracji centralnej, nie będące organami naczelnymi. Prezydent RP Konstytucja przyznaje liczne kompetencje z zakresu administracji prezydentowi. Jest on najwyższym przedstawicielem RP gwarantem ciągłości władzy państwowej
czuwa nad przestrzeganiem konstytucji
stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych
jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców sił zbrojnych
nadaje obywatelstwo polskie, ordery, odznaczenia
stosuje prawo łaski
powołuje: sędziów, prezesa i wiceprezesów SN, TK, NSA, członków Rady polityki Pieniężnej, członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
posiada prawo inicjatywy ustawodawczej
podpisuje ustawy, zarządza ich ogłoszenie
wydaje rozporządzenia, zarządzenia
nadaje statut Kancelarii Prezydenta RP i inne....
W zakresie administracji prezydent: stanowi akty normatywne
obsadza podstawowe stanowiska w państwie
wydaje akty indywidualne (decyzje) w określonych dziedzinach
Rada Ministrów W skład Rady Ministrów wchodzą: Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów.
Powoływanie wiceprezesów nie jest obligatoryjne. Prezes Rady ministrów obok funkcji szefa rządu może także pełnić funkcję kierownika działu administracji. Ministrów można podzielić na:
ministrów kierujących określonymi działami administracji ministrów wypełniających zadania wyznaczone im przez prezesa - minister bez teki.
W razie niepowołania wiceprezesa obowiązki jego może pełnić jeden z ministrów. Powołanie Rady Ministrów wymaga współdziałania Prezydenta i Sejmu. Prezydent desygnuje Premiera, a na jego wniosek powołuje Radę Ministrów w składzie zaproponowanym przez Premiera, w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. Premier przedstawia program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania w ciągi 14 dni od dnia powołania przez prezydenta. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów. Premier składa dymisję Rady w razie nieuchwalenie przez Sejm wotum zaufania, wyrażenia Radzie wotum nieufności, rezygnacji premiera. Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji. Ponadto Sejm może wyrazić wotum nieufności poszczególnym ministrom.


(…)

… Specjalnych, jest to jeden z organów opiniodawczych. Zajmuje się sprawami działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych. W skład Kolegium wchodzi 7 osób - premier, sekretarz i członkowie: minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, minister finansów publicznych, szef biura bezpieczeństwa wewnętrznego. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz