Świadczenia osobiste i rzeczowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6888
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia osobiste i rzeczowe - strona 1 Świadczenia osobiste i rzeczowe - strona 2 Świadczenia osobiste i rzeczowe - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział 9 Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych Definicja ciężarów publicznych - rozumie się przez nie obowiązki nakładane na obywateli w celu wykonania określonych zadań należących do administracji pu­blicznej. W szerokim znaczeniu rozumie się przez nie także podatki, opłaty, itd. W ściślejszym znaczeniu ciężary publiczne różnią się od podatków, którymi zajmuje się prawo finansowe. Podatki, bowiem nakładane są bez wskazania określanego celu realizowanego przez administrację, jakkolwiek zdarza się, że są przeznaczone na cel określony. Np. opodatkowanie się w drodze referendum mieszkańców gminy na określony cel. Ciężary publiczne służą natomiast realizacji określonego celu nakładanego na administrację. Podatki i podobne świadczenia dotyczą na ogół wszystkich podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji, a ciężary publiczne nakłada się stosownie do różnych procedur zawartych w różnych ustawach wprowadzających określone świadczenia osobowe i rzeczowe. Podatki i opłaty dotyczą świadczeń natury finansowej , a ciężary publiczne świadczeń niepieniężnych . Podział ciężarów publicznych można przeprowadzać wg różnych kryteriów, np.: -ciężary powszechne- Nakłada się je na obywateli (inne podmioty) bez względu na stopień zaintere­sowania danego podmiotu celem, którego dotyczy świadczenie. -ciężary szczegółowe- Dotyczy tych podmiotów, które zainteresowane są celem, dla którego wpro­wadzono dane świadczenie. Inny podział: -świadczenia osobiste - polegają na wykonywaniu pewnych prac, usług, -świadczenia rzeczowe - dotyczą dostarczenia rzeczy, narzędzi, itp. Współczesna administracja wyjątkowo korzysta ze świadczeń osobistych i rzeczowych wykonując określone zadania przez przedsiębiorstwa zakłady, czy tez inne podmioty W ten tez sposób za pomocą umów prawa cywilnego realizowane są cele administracji publicznej Współczesna administracja wyjątkowo korzysta ze świadczeń osobistych i rzeczowych wykonując określone zadania przez określone przedsiębiorstwa, za­kłady czy tez inne podmioty Obecnie świadczenia osobowe i rzeczowe występują w sytuacjach szczegól­nych (klęski żywiołowe stan wojenny) Przede wszystkim można je sprowadzić do obrony państwa. 1. Świadczenia na rzecz obrony państwa Regulacje zawiera dział VII ustawy z 21 11 1967 r o powszechnym obowiązku obrony RP oraz przepisy wykonawcze. Celem tych świadczeń w czasie pokoju jest przygotowanie obrony państwa Ustawa wyróżnia świadczenia osobiste i rzeczowe Świadczenia osobiste polegają na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraź­nych w celu przygotowania obrony kraju Ciążą one na obywatelach polskich w wieku 16-60 lat Ich realizacja polega na użyciu także własnych prostych narzędzi i środków transportowych

(…)

obrony cywilnej Decyzję traktuje się tak jak kartę powołania do czyn­nej służby, czego konsekwencją może być zastosowanie przymusu bezpośredniego w przypadku nie wykonania decyzji Kurierzy wzywani są bez możliwości odwołania
2. Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju obejmować mogą określony szeroki krąg podmiotów Obowiązek świadczeń rzeczowych polega na oddaniu (udostępnieniu) do korzystania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych Za użytkowanie przysługuje ryczałt wypłacany na określonych zasadach Świadczenia te mogą byc wykorzystane na rzecz sit zbrojnych formacji obrony cywilnej państwowych jednostek organizacyjnych Ustawa określa zakres świadczeń w zależności od celu któremu służą Obowiązek nie może być nakładany w zasadzie częściej niż trzy razy w roku Podmiot wezwany do spełnienia obowiązku obowiązany jest oddać przedmiot w stanie przydatnym do użytku a biorący przedmiot uzywac go zgodnie z przeznaczeniem i właściwościami
Decyzje o nałożeniu świadczeń rzeczowych wydaje wójt lub burmistrz na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej Obowiązuje wykonanie decyzji ostatecznej
3. Świadczenia w okresie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Jednorazowo…
pierwszej pomocy poszkodowanym osobom, udostępnianiu im pomieszczeń, przyjęciu na przechowanie mienia poszkodowanych
-pełnienia warty,
-dostarczania środków przewozowych
-dostarczania narzędzi do prowadzenia akcji
-zabezpieczenia zagrożonego inwentarza.
Dekretu nie stosuje się do ochrony przeciwpożarowej. Świadczenia w stanie klęski żywiołowej może wprowadzić wójt, starosta, burmistrz, wojewoda…
… świadczenia osobiste i rzeczowe
Świadczenia osobiste polegają na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraź­nych w celu przygotowania obrony kraju Ciążą one na obywatelach polskich w wieku 16-60 lat Ich realizacja polega na użyciu także własnych prostych narzędzi i środków transportowych
W czasie pokoju świadczenia te mogą być nakładane tylko w związku z ćwi­czeniami wojskowymi obrony cywilnej samoobrony Czas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz