Ciężary publiczne - omówienie zagadnienia 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciężary publiczne -  omówienie zagadnienia 2 - strona 1

Fragment notatki:

Ciężary publiczne publiczne prawo pod­ miotowe - jest sytuacją obywatela ukształ­ towaną przez normę prawa administracyjnego, w której obywatel ten może skutecznie domagać się czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez państwo coś uczynić realizując swój indywidualny interes - możność domagania się czegoś od państwa (istota publicznego prawa podmiotowego) - polega na tym, że treść stosunku prawnego zawiązanego między jednostką a organem administracji publicznej jest z góry ukształtowana przez prawo, a ponadto jednostka posiada określone uprawnienie wobec administracji. → celem postępowania administracyj­ nego jest jedynie skonkretyzowanie warunków realizacji prawa pod­ miotowego (zaspokojenie roszczenia) wypływającego z ist­ niejącego wcześniej prawa podmiotowego. Ciężary publiczne: szerokie znaczenie - wszelkie obciążenia nakładane na jednostki dla osiągnięcia celów realizowanych przez administrację publiczną wąskie znaczenie - nałożony na jednostkę obowiązek świadczenia o charakterze innym niż pieniężny w celu realizacji określonych celów publicznych art. 84: „Każdy jest obowiązany do ponosze­ nia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie" → oba znaczenia. Świadczenia te mogą mieć charakter osobisty lub rzeczowy rzecz owe - dostarczenie rzeczy niezbęd­ nych administracji do osiągnięcia wskazanego w ustawie celu. osobiste - działania własne dla osiągnięcia celów administracji wskazanych w ustawie, np. podczas klęsk żywiołowych Świadczenia te mogą mieć c harakter powszechny lub szczególny. powszechne - skierowane do wszystkich lub do szerokiego kręgu osób, np. obowiązek szczepień; szczególne - jest ono kierowane do kręgu osób korzystających z określonego rodzaju budynków lub urządzeń, z których utrzymaniem związane jest świadczenie, np. obowiązek utrzymania nieruchomości. Nie są ciężarami publicznymi publicznoprawne ograniczenia własno­ści , tj. obowiązek znoszenia pewnych stanów powodujących ograni­ czenia w korzystaniu z własności, np. w ustawie o gospodarce nieruchomościami obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu konserwacji/naprawy urządzeń zainstalowanych na nieruchomości. Ciężary publiczne mogą też wynikać z potrze­ by podjęcia przez administrację niezwłocznych działań , obowiązek powiadomienia administracji o stwierdzonych zagrożeniach (np. p rawo górnicze i geologiczne, tez ustawa o ochronie przeciwpożarowej ). Różnica miedzy ciężarami a ograniczeniami własności → ciężary polegają na obowiązku czynnego działania, a ograniczenie własności to obowiązek znoszenia. od wywłaszczenia obie konstrukcje różnią się tym, że ich obowiązek wynika z mocy prawa, a podstawą wywłaszczenia jest decyzja konstytutywna.

(…)

… o gospodarce nieruchomościami obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu konserwacji/naprawy urządzeń zainstalowanych na nieruchomości.
Ciężary publiczne mogą też wynikać z potrze­by podjęcia przez administrację niezwłocznych działań, obowiązek powiadomienia administracji o stwierdzonych zagrożeniach (np. prawo górnicze i geologiczne, tez ustawa o ochronie przeciwpożarowej).
Różnica miedzy ciężarami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz