Relacje wojewody z adm. niezespolona i Prezesem RM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje wojewody z adm. niezespolona i Prezesem RM - strona 1 Relacje wojewody z adm. niezespolona i Prezesem RM - strona 2 Relacje wojewody z adm. niezespolona i Prezesem RM - strona 3

Fragment notatki:

Relacje wojewody z adm. niezespoloną i Prezesem RM Organizacyjne wi ę zi prawne powiązania z RM: RM może ustalić inne zadania, nie przewidziane w ustawie, w szczególności może ustanowić go pełnomocnikiem rządu w zakresie zadań o zasięgu i w warunkach „szczególnie uzasadnionych wypadków”; wojewoda może poprzez ministra właściwego do spraw administracji publicznej przedstawiać RM projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących woje­ wództwa; nakaz złożenia przez wojewodę i wicewojewodów dymisji wraz z przyjęciem przez Prezydenta dymisji rządu, a o przyjęciu jej rozstrzyga nowy premier; obowiązek dostarczania wojewodzie protokołu ustaleń z posie­dzenia Rady Ministrów; powiązania z premierem (władza organizacyjna premiera pełna w stosunku do wojewody):
premier powołuje i odwołuje wojewodę na wniosek ministra właściwego do spraw adm. publ.;
premier kieruje działalnością wojewody, wydając zarządzenia i polecenia, z inicjatywy własnej bądź właściwych ministrów; premier sprawuje nadzór nad działalnością wojewody pod względem zgodności jego działania z prawem oraz polityką rządu, jak również pod względem rzetelności i gospodarności; premier ma pra­ wo dokonywania okresowej oceny pracy wojewody i w drodze rozporządzenia określa zasady i tryb składania sprawozdań z wykonywanej działalności; premier musi uchylić rozporządzenia wojewody w razie ich niezgodności z ustawami lub aktami, które miały wykonywać, a może uchylić z powodu niezgodności tych aktów z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności powiązania z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej: premier może upoważnić tego ministra do wykonywania w imieniu premiera uprawnień dot. wojewody, z wyjątkiem powoływania i odwoływania wojewody oraz rozstrzygania sporów między wojewo­ dą a właściwym ministrem; więzi łączące wojewodę i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży - kierowników tych powołuje i odwołuje woje­ woda, z wyjątkiem komendanta wojewódzkiego Policji (potrzebna opinia) i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (potrzebna zgoda, a do odwołania opinia) i komendanta Stołecznego Policji (potrzebna opinia wojewody i prezydenta W-wy); w sprawach szczegółowych warunków lub trybu zatrudniania i zwalniania kierowników, a także powierza nia im funkcji i stanowisk generalne odesłanie do odrębnych przepisów.. Art. 3. 1. Wojewoda jest:
1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;
3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;
4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;


(…)

… w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)).
2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.
3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy.
Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności:
1) dostosowuje do miejscowych warunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz