Wojewoda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojewoda  - strona 1 Wojewoda  - strona 2

Fragment notatki:

Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej Kto to jest? Przedstawiciel Rady Ministrów na obszarze województwa (art.152 Konstytucji)
Organ administracji rządowej
Organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Reprezentant Skarbu Państwa
Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dymisja rządu oznacza dymisję wojewody i wicewojewody - o dymisji w ciągu 3 miesięcy rozstrzyga nowy premier; może on zatrzymać ich na stanowisku
zastępcą wojewody jest wicewojewoda - powołuje go premier na wniosek wojewody
Kompetencje jako przedstawiciela rządu:
określa szczegółowe cele polityki rządu na obszarze województwa
kontroluje i koordynuje wykonanie wynikających z polityki rządów zadań
zapewnia i koordynuje współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa (organy ustalają z wojewodą akty prawa miejscowego i składają wojewodzie roczne informacje o działalności)
reprezentuje rząd na uroczystościach państwowych w trakcie przyjmowania wizyt oficjalnych składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych
w sprawach istotnych dla województwa:
kieruje pracą i zapewnia warunki działania rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie ( na wniosek wojewody lub po uzyskaniu jego zgody powołuje i odwołuje organy administracji niezespolonej) koordynuje i nadzoruje działalność jednostek samorządu terytorialnego
współdziała z organami gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich, związkami międzygminnymi i międzypowiatowymi
przynajmniej 2 razy do roku przedstawia sejmikowi wojewódzkiemu ogólną informację o swojej działalności
nadaje statut urzędu wojewódzkiego (dot. organizacji administracji zespolonej) ,który zatwierdza premier
w razie rozwiązania sejmiku województwa do czasu wyboru nowego ich funkcje pełni wojewoda
Akty wydawane przez wojewodę stanowi akty prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia wydaje rozporządzenia porządkowe (ochrona życia, zdrowia, mienia, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego) ogłaszane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
Wojewoda działa przy pomocy :
wicewojewody
kierowników zespolonych służb (powołuje i odwołuje ich wojewoda)
dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i dyrektorów wydziału
Kontrola działalności wojewody Rada Ministrów określa realizację powierzonych wojewodzie działań i kompetencji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz