Postępowanie administracyjne - strona 2

note /search

Postępowanie administracyjne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1043

Ćwiczenia 1 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - zajmuje się stykiem pomiędzy działalnością organów administracji publicznej a obywatelami państwa; reguluje wzajemne relacje na styku obywatel - organ administracji publicznej. Działania organu administracji publicznej są dwojakie. Jest on zawsze nakierow...

Doręczenia i terminy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

DORĘCZENIA I TERMINY Doręczenie jest czynnością materialno - techniczną wywołującą skutki określone przez Kodeks. A) art. 42 mówią iż pisma doręcza się osobą fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, ale jeżeli istnieje taka konieczność to pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie...

Właściwość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

WŁAŚCIWOŚĆ (art. 19 - 23 k.p.a.) Właściwość - zdolność prawna (kompetencja) organu admin. do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym Art. 19 k.p.a. Organy admin. publicznej przestrzegają z u r z ę d u swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 1. ...

Zakres obowiązywania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Wykład 1 Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres obowiązywania. Postępowanie administracyjne - tzw. prawo formalne; dotyczy tego, jak działa wewnętrznie organ, jaki tryb przyjmuje, żeby załatwić petenta, który przychodzi do organu; reguluje postępowanie przed organami; reguluje postępowanie ...

Organy wyższego stopnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1239

Wykład 2 Art. 17 k.p.a. „Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie, 3) w stosunku do or...

Czynności prawne organu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Wykład 3 Organ ma zdolność do czynności prawnej na podstawie przepisów prawa administracyjnego materialnego. Pozwolenie na budowę wydaje starosta. W przypadku małżonków, gdzie jest wspólnota majątkowa, decyzja administracyjna musi być wydana na obydwoje małżonków. Wniosek o zezwolenie na budowę po...

Artykuł 45 postępowania administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Wykład 4 Art. 45 k.p.a. „Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.” Organ może wręczyć nam pismo w jednostce organizacyjnej (tam, gdzie będziemy pracować, albo tam,...

Dowody w postępowaniu administracyjnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1106

Wykład 6 W postępowaniu administracyjnym istotne są dowody. Strona wszczynając postępowanie administracyjne ma prawo, oprócz złożenia wniosku, również przedstawić dowody - wszelkie dokumenty urzędowe, w tym również prywatne, które będą miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Rozdział 4. Dowody. Art...

Pisania wniosku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Wykład 7 Osoba, pisząc wniosek, nie musi podawać podstawy prawnej. Na końcu wniosku - załączniki - opłata skarbowa (którą się wnosi do każdej sprawy) i dodatkowe dokumenty. organ sprawdza, czy jest w sprawie właściwy (właściwość miejscowa i rzeczowa); sprawdzenie, czy osoba ma interes prawny; sp...

Zakład orzekania na niekorzyść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Wykład 8 Art. 139 KPA [Zakaz orzekania na niekorzyść] „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.” Jeżeli minęło 14 dni i nie złożyliśmy odwołania, możemy napisać wniosek o