Czynności prawne organu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne organu - wykład - strona 1 Czynności prawne organu - wykład - strona 2 Czynności prawne organu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3
Organ ma zdolność do czynności prawnej na podstawie przepisów prawa administracyjnego materialnego.
Pozwolenie na budowę wydaje starosta. W przypadku małżonków, gdzie jest wspólnota majątkowa, decyzja administracyjna musi być wydana na obydwoje małżonków. Wniosek o zezwolenie na budowę powinny złożyć dwie osoby - mąż i żona. W przypadku rozdzielności majątkowej, o pozwolenie na budowę występuje ta osoba, do której należy grunt. Właścicielem domu jest ten, do kogo należy grunt. Art. 32 k.p.a. „Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.”
Art. 33 k.p.a.
„§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.”
Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym:
profesjonalny - radca prawny, adwokat;
nieprofesjonalny - przedstawiciel ustawowy - rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni, pracownik;
quasi pełnomocnik - doradca podatkowy, rzecznik patentowy.
W postępowaniu administracyjnym mogą występować także - prokurator, RPO. Występują oni nie jako strona postępowania, a tylko są podmiotami występującymi na prawach strony. W postępowaniu administracjom może brać udział także zarejestrowana organizacja społeczna. W przypadku osoby, która działa przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być udzielone tej osobie w formie pisemnej i podpisane przez osobę, która wnosi o tego pełnomocnika (czyli przez mocodawcę). W przypadku takiego pełnomocnictwa KPA mówi, że radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić takie pełnomocnictwo. Art. 34 k.p.a.
„§ 1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz