Zakres obowiązywania - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres obowiązywania - wykład - strona 1 Zakres obowiązywania - wykład - strona 2 Zakres obowiązywania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Dział I. Przepisy ogólne.
Rozdział 1. Zakres obowiązywania.
Postępowanie administracyjne - tzw. prawo formalne; dotyczy tego, jak działa wewnętrznie organ, jaki tryb przyjmuje, żeby załatwić petenta, który przychodzi do organu; reguluje postępowanie przed organami; reguluje postępowanie w sprawach indywidualnych wedle właściwości tych organów (art. 1 k.p.a.) - rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 1 k.p.a.
„Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,
3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2,
4) w sprawach wydawania zaświadczeń.”
Organem jest konkretna osoba - jedna osoba lub kilka osób; osoba, która czymś kieruje; stoi na czele danej jednostki.
ORGAN
APARAT POMOCNICZY
Administracja rządowa
Minister Ministerstwo
Wojewoda
Urząd Wojewódzki
Administracja samorządowa
Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
Urząd Gminy / Urząd Miasta
Starosta
Starostwo Powiatowe
Marszałek Województwa Urząd Marszałkowski
W województwie występuje dualizm władzy - mamy Wojewodę i Marszałka województwa. Wojewoda kontroluje Marszałka Województwa.
Przykładem organu kolegialnego jest Sądowe Kolegium Odwoławcze. Organy wydają decyzję administracyjną. Administracja działa w sposób: władczy (ustawodawca dał organom prawo do wydawania decyzji administracyjnej według własnego uznania), uznaniowy i rozstrzyga sprawy w formie decyzji administracyjnej.
O tym czy organ jest właściwy w danej sprawie, wiemy z przepisów prawa administracyjnego materialnego (ustawa o samorządzie gminy / powiatu / województwa, o administracji rządowej, o działach administracji, wszelkie ustawy o obywatelstwie, cudzoziemcach, nieruchomości, o zmianie imion i nazwisk, o orderach itd.).
właściwość = kompetencja
Żeby organ mógł wydać decyzję, musi mieć podstawę prawną. Żeby obywatel mógł wystąpić do organu, także potrzebuje podstawy prawnej.

(…)

…  postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń, w sprawach skarg i wniosków, w sprawach rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami.
KPA reguluje postępowanie pomiędzy organem administracji publicznej w sprawie indywidualnej, którą ten organ ma do obywatela, albo którą obywatel ma do organu. Nie ma załatwiania spraw zbiorowych. Pojawia się w KPA pojęcie strony. Stroną postępowania administracyjnego jest organ i obywatel (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Do działania w sprawach indywidualnych organ musi mieć kompetencje.
Kompetencje określają przepisy prawa administracyjnego materialnego. Ta sama ustawa co obowiązuje organ, obowiązuje i obywateli. Organ jak działa władczo to sprawy indywidualne obywatela rozpatruje według własnego uznania…
… pożarna, Wojewódzki Konserwator zabytków, kurator, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Zespolona, ponieważ podlegają pod wojewodę. Administracja niezespolona - ogólnopaństwowy charakter wykonywanych działań; służba celna (są w województwie, ale nie podlegają bezpośrednio pod wojewodę; dyrektor Izby celnej podlega pod Ministra Finansów), Urzędy Skarbowe (organ - Naczelnik Urzędu…
…; decyzja ostateczna;
decyzje podlegają zaskarżeniu do WSA i NSA po spełnieniu II-instancyjnego postępowania;
Zasady te są prawem, które przysługuje obywatelom.
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne.
Art. 18 k.p.a.
„Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów…
… ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.”
Organy naczelne - organy jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem SKO) i PRM (jest on organem naczelnym, ale nie jest organem II-instancji).
PRM nie jest organem administracyjnym, który wydaje decyzje i je kontroluje, jest on organem naczelnym. Organ wyższego stopnia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego:
Organy I-instancji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz