Postępowanie administracyjne - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - ćwiczenia - strona 1 Postępowanie administracyjne - ćwiczenia - strona 2 Postępowanie administracyjne - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - zajmuje się stykiem pomiędzy działalnością organów administracji publicznej a obywatelami państwa; reguluje wzajemne relacje na styku obywatel - organ administracji publicznej.
Działania organu administracji publicznej są dwojakie. Jest on zawsze nakierowany na realizację celów społecznych (publicznych, ogólnospołecznych), ale w dwóch odsłonach:
odpowiada na potrzeby pojedynczych, indywidualnych obywateli, którzy chcą dokonać określonych czynności w związku z czym, do realizacji celu potrzebna jest im pomoc/współdziałanie z organami administracji publicznej; wtedy mamy tę sytuację, gdy działanie organu nakierowane jest na konkretną jednostkę lub grupę jednostek (gdy kilka osób ma wspólny cel);
realizuje tzw. cele ogólnospołeczne (na rzecz wszystkich, a nie konkretnych osób) polegające na wydawaniu aktów powszechnych (uchwał obowiązujących wszystkich mieszkańców danego obszaru działania administracji) czy też na zarządzaniu różnego rodzaju dobrami (np. służby miejskie, służby transportu itp. - jednostki publiczne, które realizują zadania na rzecz wszystkich). Na tle działania tych dwóch celów powstaje konflikt dlatego, że inaczej są rozwiązywane kwestie dotyczące działania na rzecz wszystkich, a inaczej na rzecz jednostki. Często realizacje zadań czy też cele jednostki i społeczności są ze sobą niezgodne.
PODSTAWOWA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - określenie, w jaki sposób organy administracji mają działać, kiedy zwraca się do nich obywatel/mieszkaniec danego obszaru działania tej jednostki z konkretną sprawą do rozstrzygnięcia. Są tam opisane obowiązki organu administracji, a z drugiej strony obowiązki jednostki/ obywatela - jakie on ma prawa, czego może oczekiwać, w jaki sposób może wpływać na działania organu administracji zmierzające do rozstrzygnięcia jego sprawy. W procedurze administracyjnej jest rozstrzygana sprawa administracyjna. SPRAWA ADMINISTRACYJNA - indywidualne, konkretne zagadnienie rozstrzygane przez konkretny organ administracji, w stosunku do konkretnego obywatela. Organ administracji na rzecz obywatela może powodować powstanie lub poddanie zmianie pewnych uprawnień przyznanych obywatelowi; w wyniku działania organu administracji obywatelowi zostaną przyznane/odebrane/zmienione jakieś uprawnienia. W tym zakresie na ogół organ administracji działa na wniosek. Zadania administracji publicznej mogą wykonywać też różnego rodzaju podmioty. Coraz częściej przenosi się uprawnienia organów administracji publicznej na inne podmioty, które nie są uwzględnione w schemacie i które są albo podmiotami państwowymi, albo są poza strukturą państwową (podmioty prywatne), w charakterze np. stowarzyszeń zawodowych. Dzieje się to w ramach współpracowania z obywatelami oraz w ramach cięcia kosztów działania administracji - jeśli przerzucamy część zadań administracji na jednostki pozapubliczne, które w zakresie swego działania są samofinansujące się, to automatycznie obniża się koszt działania administracji jako takiej - nie ponosi kosztów rozstrzygania spraw przez takie podmioty.

(…)

…. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
Art. 3. 1. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:
1) starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu…
… niezależna. Każdy ma swoje określone obszary działań, w których ma uprawnienia do działania. SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE - organ, który kontroluje działalność organów administracji w zakresie postępowania administracyjnego, czyli wydawania rozstrzygnięć indywidualnych. Jest to jedyny organ w administracji publicznej, który wydaje rozstrzygnięcia w formie kolegialnej. Nie wydaje indywidualna jedna osoba…
… administracyjnego materialnego.
Organ II instancji określają przepisy prawa administracyjnego procesowego - art. 17 i 18 k.p.a.
Art. 17 k.p.a. „Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
w stosunku do organów…
… w rozumieniu kodeksu są:
w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie, w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania, w stosunku…
… budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
17) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8;
Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem…
… właściwy do spraw administracji, a inny minister określony w konkretnym dziale, którego dotyczy dane zagadnienie. Wojewoda na terenie województwa zajmuje się administracją zespoloną. Organy naczelne to takie, które zasiadają w RM. Organ to jedna osoba, urzędy są jednostkami pomocniczymi. Nieprawidłowe jest powiedzenie, że „decyzję wydał Urząd Wojewódzki” - decyzję mógł wydać jedynie wojewoda. Starosta…
… kompetencje działa we własnym imieniu i ponosi pełną odpowiedzialność za te działania np. pomoc prawna, wyłączenie organu
Jeśli organ ma uprawnienie do działania wynikające z przepisu kompetencyjnego, to działa on we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność jako organ uprawniony do działania.
Powierzenie kompetencji może odbyć się także na skutek jej przeniesienia z jednego organu na drugi organ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz