Właciwość organów administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właciwość organów administracji publicznej - strona 1 Właciwość organów administracji publicznej - strona 2 Właciwość organów administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Właściwość organów administracji publicznej. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU - zdolność prawna organu do rozpoznawania i rozstrzygania , a więc załatwiania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.
Podział właściwości ze względu na to, na jakiej podstawie organ administracji publicznej nabywa zdolność do załatwiania spraw: Właściwość ustawowa Właściwość z przeniesienia (delegacji) Wynika wprost z przepisów ustawy (ustawa najczęściej stanowi o właściwości organu).
* Niekiedy jednak przepisy ustawowe upoważniają do przenoszenia właściwości w sprawach z zakresu administracji rządowej w drodze porozumienia na rzecz samorządu terytorialnego.
Powstaje w wyniku wyłączenia organu administracji publicznej od załatwienia sprawy - w takim przypadku właściwy do załatwienia sprawy jest organ wyższego stopnia, który może jednak wyznaczyć do załatwienia sprawy inny podległy sobie organ.
Tak samo postępuje się, gdy wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego, organ ten stał się niezdolny do podejmowania uchwał.
Art. 19 KPA zobowiązuje organy administracji publicznej do przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej . Właściwość rzeczowa - polega na upoważnieniu określonego organu lub pionu organów do załatwiania danej kategorii spraw, np. budowlanych, wodnych, wywłaszczeniowych.
Odmianą właściwości rzeczowej jest właściwość instancyjna (funkcjonalna) - określa ona, który z organów w danym pionie (resorcie) jest właściwy w I instancji - tym samym staje się wiadome, jaki organ jest właściwy w II instancji.
Właściwość rzeczową USTALA SIĘ według przepisów o zakresie działania danego organu administracji publicznej. Zakres ten wyznaczają przepisy ustrojowe oraz przepisy ustaw, normujących poszczególne dziedziny stosunków społecznych (np. prawo budowlane, wywłaszczeniowe, wodne). Właściwość miejscowa - zdolność organu do realizowania swojej właściwości rzeczowej na określonym obszarze, np. na terenie gminy, powiatu, województwa czy całego państwa.
Właściwość miejscową USTALA SIĘ według następujących kryteriów:
w sprawach dot. nieruchomości 
wg miejsca położenia nieruchomości
(jeżeli położona jest na obszarze właściwości więcej niż jednego organu, orzeka ten organ, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości)
w sprawach dot. prowadzenia zakładu pracy  wg miejsca, w którym zakład pracy jest/był/ma być prowadzony
w innych sprawach  A) wg miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju
B) wg miejsca pobytu strony lub jednej ze stron (jeżeli brak zamieszkania w kraju)


(…)

… jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem przypadków z pkt 2-4)
 wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a jeśli go nie ma  sąd administracyjny
Kierownicy służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu (działający w imieniu własnym lub starosty)
 starosta
Organy administracji zespolonej w 1 województwie (niewymienionymi w pkt 2)
 wojewoda
Organy jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach - w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej
 minister właściwy do spraw administracji publicznej
Wojewodowie oraz organy administracji zespolonej w różnych województwach
 minister właściwy do spraw administracji publicznej
Wojewoda v. organy administracji niezespolonej
 minister właściwy do spraw administracji publicznej - po porozumieniu z organem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz