Artykuł 45 postępowania administracyjnego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Artykuł 45 postępowania administracyjnego - wykład - strona 1 Artykuł 45 postępowania administracyjnego - wykład - strona 2 Artykuł 45 postępowania administracyjnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4
Art. 45 k.p.a.
„Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.”
Organ może wręczyć nam pismo w jednostce organizacyjnej (tam, gdzie będziemy pracować, albo tam, gdzie podmiot ma siedziby). siedziba - miejsce pracy
miejsce pobytu - miejsce przebywania
miejsce zamieszkania - tam, gdzie mieszkamy
Skutki działania są na osobie, która wszczęła postępowanie. Art. 46 k.p.a.
„§ 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.”
Jeśli osoba odbiera na poczcie powiadomienie o wszczęciu postępowania (czy ogólnie jakieś pisma) musi podpisać potwierdzenie odbioru. Poczta odsyła później je adresatowi. Od tego terminu liczą się wszelkie terminy.
Art. 47 k.p.a.
„ § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.”
Osoba może odmówić odbioru. Jeśli listonosz czy pani na poczcie jest miła, to można się dogadać, aby wpisali, że listu „nie doręczono”. Jeśli przyjdzie pracownik organu i odmówimy odbioru, wtedy wpisze - „nie odebrano”. Art. 48 k.p.a.
„§ 1. Pisma skierowane do osób nie znanych z miejsca pobytu, dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi ustanowionemu w myśl art. 34.
§ 2. Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposób przewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i zwyczajach międzynarodowych.”
Organ również może doręczyć pismo przedstawicielowi ustawowemu (członek rodziny, opiekun, kurator).
Art. 49 k.p.a.
„Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

(…)

… należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (termin ustawowy - termin zawity).
Art. 59 k.p.a.
„§ 1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.
§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia…
…, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika,
6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
Jeżeli organ nas wzywa, to powinien nas skutecznie powiadomić  powinno być napisane: którego dnia, kto nas wzywa i po co nas wzywa. Jeżeli osoba nie jest w stanie się stawić, powinna powiadomić o tym organ.
Art. 55 k.p.a.
„§ 1. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie…
… na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru,
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
3) złożone w polskim urzędzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz