Czynności postępowania w sprawie indywidualnej.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Czynności postępowania w sprawie indywidualnej. - strona 1

Fragment notatki:Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: czynności procesowe merytoryczne, czynności procesowe techniczne, fikcja doręczenia, środki dyscyplinujące przebieg postępowania i czynności procesowe.

Czynności postępowania w sprawie indywidualnej.
Postępowanie administracyjne jest łańcuchem czynności formalnych, podejmowanych przez władzę administracyjną i osoby zainteresowane przy wykonywaniu przepisów prawa administracyjnego. Na ten ciąg czynności formalnych składają się działania prawne i faktyczne. Należą tutaj tez orzeczenia i możliwość ich weryfikowania.
Spośród czynności postępowania w sprawie indywidualnej wyróżnić można:
Czynności procesowe merytoryczne.
Należą tutaj:
Wszczęcie postępowania- może być wszczęte na wniosek (zasada skarbowości) lub z urzędu (zasada oficjalności). O tym, w jakiej sprawie lub, w jaki sposób postępowanie zostanie wszczęte decydują przepisy materialno-prawne. Przy czym wyjątkiem od tej zasady jest art.61§2: Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. Ważna jest też data wszczęcia postępowania, gdyż od tej daty biegną terminy do załatwienia sprawy. Datą wszczęcia postępowania na wniosek jest dzień doręczenia podania, zaś datą wszczęcia postępowania z urzędu- I czynność organu. W op. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. Dzień doręczenia postanowienia jest datą wszczęcia postępowania. Żądanie wszczęcia postępowania może też być wniesione w formie skargi (zgodnie z art. 233), jeżeli ta skarga pochodzi od strony. W postępowaniu ogólnym organ jest zobowiązany do ustalenia, jakie podmioty są stronami wszczętego postępowania. Powinien też o wszczętym postępowaniu zawiadomić organizację społeczną (nie dotyczy to postępowania podatkowego), jeżeli ta jest zainteresowana wynikiem sprawy ze względu na cele statutowe lub wymagania interesu społecznego lub prokuratora, o ile jest potrzebny jego udział w sprawie.
Wszczęcie postępowania może nastąpić w kilku sytuacjach (uregulowanych w kpa.):
Organ działa z własnej inicjatywy lub z inicjatywy organu nadzoru;
Z żądaniem wszczęcia postępowania występują podmioty na prawach strony;
Wszczęcie postępowania następuje na skutek skargi powszechnej wniesionej przez osobę trzecią.
Postępowanie może być również prowadzone w odniesieniu do kilku spraw (art.62). Chodzi tutaj o sprawy, w których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego i z tej samej podstawy prawnej oraz właściwy jest ten sam organ. Zasady tej nie można zastosować do spraw, w których występują strony o sprzecznych lub uzależnionych od siebie interesach, ponieważ to co będzie prawem dla jednej strony, dla drugiej będzie obowiązkiem lub pozbawieniem praw. Sprawy muszą być tutaj od siebie odrębne.


(…)

… wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Dniami ustawowo wolnymi od pracy nie są, w rozumieniu art. 57 k.p.a., dodatkowe dni wolne od pracy, wprowadzone na zasadach określonych w art. 150 kpa
Skuteczne dla zachowania terminu jest złożenie pisma w urzędzie pocztowym lub urzędzie konsularnym. Decyduje data stempla pocztowego. Termin załatwienia sprawy…
… uczestnikom postępowania (świadkowie, biegli) za naruszenie obowiązków procesowych. W wyjątkowych przypadkach można zwolnić z kary grzywny, jeżeli zaszła usprawiedliwiona przyczyna naruszenia obowiązków procesowych. Karę grzywny wymierza się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Kpa przewiduje karę grzywny do 200 zł, Kara porządkowa - wprowadzona w op. (do 2500 zł.) W op. kara porządkowa może być wymierzona zarówno stronom, jak i innym uczestnikom postępowania za naruszenie obowiązków procesowych. Karę porządkową można uchylić na wypadek usprawiedliwionej przyczyny naruszenia obowiązków procesowych. Wymierzenie kary porządkowej nie stoi na przeszkodzie wymierzenia innych środków przymusu, ustanowionych w odrębnych przepisach. Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia, na które służy…
… w urzędzie pocztowym lub w urzędzie gminy, a adresat jest o tym powiadamiany zawiadomieniem pozostawionym w skrzynce pocztowej (lub informację się zostawia na drzwiach mieszkania, w pracy, itp.). po upływie 7 dni pismo uznaje się za doręczone.
Odstępuje się od doręczenia, jeżeli przepisy szczególne zezwalają na powiadomienie stron przez rozplakatowanie obwieszczeń lub ogłoszenie publiczne. Tego typu…
… interesów. Organ administracji publicznej w każdym stadium postępowania jest obowiązany umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów, wyłączając wykazy wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową.
Jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej uwierzytelnionych…
…, gdyż uchybienie takie nie powoduje bezskuteczności czynności procesowej, a jedynie jej wadliwość. W przypadku niezachowania terminu ustawowego przez stronę, może ona złożyć prośbę o przywrócenie terminu. Przywrócenie terminu -jest to instytucja procesowa, która ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu do podjęcia czynności przez stronę (uczestnika) postępowania
B. Adamiak…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz