Postępowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa - strona 1 Postępowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa - strona 2 Postępowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne ogólne służy do realizacji norm prawa administracyjnego materialnego
Kodeks postępowania administracyjnego - reguluje postępowanie administracyjne ogólne
Postępowanie szczególne jest uregulowane w przepisach znajdujących się poza kodeksem post. Adm.
Zasady naczelne - wywodzące się z konstytucji oraz ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podst. Wolności
Zasady ogólne postępowania administracyjnego: Z. praworządności (legalności) - działanie zgodnie z prawem
Z. dbałości o praworządne zachowania podmiotów i uczestników postępowania
Z. prawdy obiektywnej - ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy
Z. udzielania stronom informacji - obowiązek informowania stron
Z. czynnego udziału strony (stron) w postepowaniu - strona musi mieć możliwość realizować swoje uprawnienia procesowe (np. składać wnioski)
Z. przekonywania - takie działanie organu, dzięki któremu strona podda się dobrowolnie obowiązkom wynikającym z decyzji
Z. wnikliwości i szybkości postępowania - jak najszybsze i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy
Z. rozstrzygania spraw spornych w drodze ugody - nakłanianie stron do ugody w sprawach, w których jest to dopuszczalne
Z. pisemności postępowania Z. dwuinstancyjności postępowania Z. trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych Z. sądowej kontroli decyzji administracyjnych Organy prowadzące postępowanie adm.: Organy administracji rządowej
Organy jednostek terytorialnych
Inne organy i podmioty
Organu wyższego stopnia w stosunku do: Organów jedn. Samorządu terytorialnego = samorządowe kolegia odwoławcze
Wojewodów = właściwi w sprawie ministrowie
Innych = odp. Organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a jeśli nie ma = organy państwowe sprawujące nadzór
Właściwość r zeczowa - przyznanie określonemu organowi kompetencji do załatwiania pewnego typu spraw adm. ze wzgl. na kategorię sprawy
Właściwość instancyjna - w zależności od wagi sprawy
Właściwość miejscowa - ustalana wg różnych kryteriów:
W sprawach dot. Nieruchomości i zakładów pracy- wg miejsca położenia nieruchomości lub zakładu pracy
W pozostałych sprawach- wg miejsca zamieszkania strony, w braku takich okoliczności, wg miejsca pobytu strony, a jeśli nie da się tego ustalić to wg miejsca nastąpienia zdarzenia
Stro ną w postępowaniu adm. Jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jedn. Organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną


(…)

… interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jedn. Organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
Zdolność administracyjnoprawna- zdolność do bycia stroną w postępowaniu adm.
Zdolność procesowa- możliwość samodzielnego i skutecznego działania w postępowaniu adm.
Strona mająca zdolność procesową może również działać…
…, ale nie rozstrzyga sprawy
Środki odwoławcze:
Odwołanie- środek zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji (termin: 14 dni od dnia otrzymania decyzji)
Zażalenie- przysługuje na wydane w toku postępowania postanowienia, jeśli kodeks postępowania adm. Tak stanowi (termin: 7 dni od otrzymania postanowienia)
Postępowanie przed organem odwoławczym:
Inicjowane przez wniesienie zażalenia lub skargi
Sprawdzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz