Zasady ogólne KPA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5033
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ogólne KPA - strona 1 Zasady ogólne KPA - strona 2 Zasady ogólne KPA - strona 3

Fragment notatki:


Kodeks Postępowania Administracyjnego 1)Rozdział II - zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji publicznej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP , są to tzw. ZASADY NACZELNE. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Jest ona traktowana jako źródło dwóch zasad: - prawa do procesu (jednostka może bronić swoich interesów prawnych w toku prawnie uregulowanej procedury) - prawa do sądu (zapewniającego kontrolę działania i bezczynności administracji publicznej) Zasada praworządności (stanowi o jednolitości podstaw prawnych działania całej administracji publicznej) Zasada proporcjonalności (służy ograniczeniu do niezbędnych granic uciążliwości ingerencji administracji w sferę praw jednostki) Zasada równości wobec prawa (nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji. Prawo do sprawiedliwego, szybkiego, jawnego procesu Prawo do ochrony dóbr osobistych Prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego Z Europejskiej Konwencji O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności wywodzi się prawa jednostki mające zastosowanie do postępowania przed organami administracji publicznej. * Prawo do procesu przed organem i sporu przed sądem, * do załatwienia sprawy w szybkim terminie * do uzyskania informacji prawnej * do obrony * do czynnego udziału w postępowaniu. ZASADY OGÓLNE KPA Zasady idei stosowania prawa Pierwotne: Praworządności działania organu
Prawdy obiektywnej
Uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu jednostki
Czynnego udziału stron w postępowaniu.
Pochodne: 5. Pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
6. Dwuinstancyjności postępowania
7. Trwałości decyzji administracyjnej
8. Sądowej kontroli decyzji administracyjnej
Zasady kultury administrowania i techniczno procesowe: Zasady kultury administrowania: 9. Wpływu wychowawczego na obywateli
10. Przekonywania
11. Udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom i uczestnikom
12. Ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron


(…)

… a także świadomości i kultury prawnej obywateli - Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.
6) Zasadę dwuinstancyjności - postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Zasada ta wynika także z innych przepisów kpa w szczególności dotyczących odwołania od decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz