Terminy w postępowaniu administracyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy w postępowaniu administracyjnym - strona 1 Terminy w postępowaniu administracyjnym - strona 2

Fragment notatki:

TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Termin - można rozumieć, jako ściśle określoną datę, jako pewien okres. Nas interesują terminy, jako okresy. Można je podzielić na: Ustawowe - tj. wynikające z k.p.a i innych ustaw. Przewidywane zarówno dla czynności dokonywanych przez organ, jak i przez strony i innych uczestników. Nie mogą być skracane, ani przedłużane . Pod pewnymi warunkami można je przywrócić. Niedopełnienie przez stronę czynności w terminie ustawowym powoduje, ze czynność ta nie może być już skutecznie dokonana. Wyznaczone przez organ prowadzący postępowanie. (Terminy urzędowe) Mogą być przez organ skracane lub wydłużane z ważnych przyczyn. Czynność dokonana po terminie może być uznana za ważną z ważnych powodów, szczególnie w interesie prawdy obiektywnej, ponieważ organ jest pełnym dysponentem tego terminu. Sposób obliczania terminów ustala art. 57 k.p.a.
Gdy chodzi termin określony w dniach to upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu, z tym że jeśli początkiem terminu jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dnia w którym zdarzenie miało miejsce.
Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Terminy określne w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu., a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu miesiąca
Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie elektronicznej do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, albo nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego bądź złożone w polskim urzędzie konsularnym. Termin jest też zachowany gdy przed jego upływem żołnierz lub członek załogi statku morskiego złożył pismo w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku, a także gdy osoba pozbawiona wolności złożyła pismo w administracji zakładu karnego.
Przywrócenie terminu - termin może być wyjątkowo przywrócony, gdy jego niezachowanie nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej. Do przywrócenia terminy wymaga się:
Braku winy po stronie zainteresowanego
Uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez winy zainteresowanego
Wniesienia podania (zwanego w art. 58 i 60 k.p.a. „Prośbą”) o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania tej przyczyny. - Przywrócenie siedmiodniowego terminu jest niedopuszczalne.
Równocześnie dopełnienia czynności, dla której termin był określony.
Właściwy organ wydaje postanowienie o przywróceniu bądź odmowie przyrócenia terminu. W ostatnim przypadku służy

(…)

… niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Gdy organ nie załatwi sprawy w terminie powinien poinformować stronę o przyczynie, nawet gdy nastąpi to bez winy organu.
Strona, której sprawa nie została załatwiona w terminie ma praw wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia. Gdy zostanie uznane, organ wyższego stopnia wyznacza nowy termin załatwienia sprawy oraz wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. Gdy nie ma organu wyższego stopnia stronie służyć będzie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Terminy zawite (prekluzyjne) - nie można ich przekroczyć. Są ustanowione dla strony postępowania.
Terminy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz