Postępowanie administracyjne - terminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - terminy - strona 1 Postępowanie administracyjne - terminy - strona 2

Fragment notatki:

TERMINY
1. Rodzaje ze względu na skutki uchybienia danemu terminowi:
zwykłe (instrukcyjne) - uchybienie nie powoduje żadnych negatywnych skutków ani dla czynności dokonanej z uchybieniem terminu ani dla podmiotu, który mu uchybił np. miesięczny na załatwienie sprawy, 7-dniowy termin na przekazania akt wraz z odwołaniem do organu II instancji ,
zawite - czynność dokonana po upływie terminu jest bezskuteczna, przywracane, np. 14-dniowy termin na złożenie odwołania, 7-dniowy termin na złożenie zażalenia,
przedawniające - po upływie terminu wygasa możliwość dokonania czynności, nieprzywracalne, np. 7-dniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (jedyny w kpa).
2. Rodzaje ze względu na podmiot, który je określa:
ustawowe - wyznaczone w ustawie,
wyznaczone - określone przez podmiot, który prowadzi post. administracyjne.
Przywrócenie terminu - art. 58 i 59 k.p.a.
Terminy zawite mogą być przywrócone na wniosek zainteresowanego.
1. Warunki przywrócenia terminu:
złożenie przez zainteresowanego wniosku o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od dnia, kiedy ustała przyczyna uchybienia temu terminowi,
UPRAWDOPODOBNIENIE we w/w wniosku, że uchybienie nastąpiło bez winy zainteresowanego,
dopełnienie wraz z w/w wnioskiem czynności, na dokonanie której wnosi o przywrócenie terminu.
O przywróceniu terminu decyduje organ w formie POSTANOWIENIA.
Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie.
2. Organ właściwy w sprawie przywrócenia terminu:
Zasada -właściwy w sprawie organ administracji publicznej.
Wyjątek - dot. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia - organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.
Terminy załatwienia sprawy administracyjnej
Bez zbędnej zwłoki - jeśli sprawa, może być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
1 miesiąc - termin podstawowy jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
2 miesiące - sprawa szczególnie skomplikowana
Jeśli sprawa admin. nie może być załatwiona w jednym z wyżej wymienionych terminów organ jest obowiązany:
a) zawiadomić o tym strony,
b) wskazać nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a.)
Bezczynność organu administracji publicznej (tzw. milczenie) i przewlekłe prowadzenie postępowania

(…)

… administracyjnymi) - jeśli organ nie wyda decyzji w nowym terminie wyznaczonym przez organ wyższego stopnia lub zażalenie nie zostanie uznane za uzasadnione.
Uwzględniając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzają obok pojęcia bezczynności organu pojęcie przewlekłego prowadzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz