Organy wyższego stopnia - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy wyższego stopnia - omówienie - strona 1 Organy wyższego stopnia - omówienie - strona 2 Organy wyższego stopnia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2
Art. 17 k.p.a.
„Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.”
Organ wyższego stopnia - organ, do którego będziemy składać odwołanie od organu w I-instancji. Organy naczelnie nie są organami w trybie KPA.
Prezes Sądu Okręgowego wg art. 5 § 2 pkt 3 nie jest organem, ale kiedy wyda on decyzję - pełni funkcje organu. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawy będzie Minister właściwy ds. Sprawiedliwości. Rozdział 4. Właściwość organów.
Właściwość (tzn. że organ jest kompetentny do rozpatrywania danej sprawy):
miejscowa - terytorium, na którym działa dany organ (np. dla terytorium Miasta Stołecznego Warszawy jest organ Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy); rzeczowa - dany organ ma kompetencje (jest właściwy) do rozpatrywania danej sprawy; to określają przepisy prawa administracyjnego materialnego; dotyczy sprawy, która jest określona (np. pozwolenie na budowę, zmiana nazwiska, wydanie decyzji o zapłacie podatku, naliczenie cła);
Art. 21 k.p.a.
„§ 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:
1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości,
2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony,
3) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.
§ 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.”

(…)

… terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny,
2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta,
3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie nie wymienionymi w pkt 2 - wojewoda,
4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
5) (skreślony),
6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
7) między wojewodą a organami administracji…
… ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz