Pisania wniosku - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pisania wniosku - wykład - strona 1 Pisania wniosku - wykład - strona 2 Pisania wniosku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7
Osoba, pisząc wniosek, nie musi podawać podstawy prawnej. Na końcu wniosku - załączniki - opłata skarbowa (którą się wnosi do każdej sprawy) i dodatkowe dokumenty.
organ sprawdza, czy jest w sprawie właściwy (właściwość miejscowa i rzeczowa);
sprawdzenie, czy osoba ma interes prawny;
sprawdzenie czy dokumenty są kompletne, czy trzeba przeprowadzić postępowanie dowodowe;
sprawdzenie, czy nie musi dojść do wyłączeni pracownika lub organu;
liczenie terminów - organ musi załatwić sprawę bezzwłocznie; jeśli brakuje dokumentu lub opłaty, organ ma obowiązek powiadomić nas o tym (jeśli organ nie powiadomi strony, że będzie rozpatrywał sprawę dłużej - stronie służy zażalenie lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (gdy nie ma organu wyższego stopnia));
należy założyć metrykę sprawy;
ważny jest termin doręczenia;
wniosek osoby niewidomej lub osoby bez rąk składa się w formie protokołu, który podpisuje pracownik;
jeśli potrzebne jest postępowanie wyjaśniające czy dowodowe, to do wniosku dołączamy dowody w formie dokumentów urzędowych lub zeznań świadków - w formie protokołu; ile rzeczy organ robi, tyle wydaje postanowień, na które służy stronie zażalenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia;
organ kończy postępowanie wydaniem decyzji, która jest aktem władczym i może mieć charakter konstytutywny i deklaratoryjny;
organ wydaje decyzję na podstawie przepisów prawa administracyjnego materialnego;
brak podstawy prawnej decyzji - staje się nieważna bezwzględnie;
wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej (np. 17-letnią) może wnieść jej przedstawiciel ustawowy - rodzice, opiekun sądowy;
dla osoby nieobecnej ustanawia się kuratora.
Art. 108 KPA [Podstawy nadania rygoru]
„§ 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.”
Niektóre decyzje dostają od razu klauzulę natychmiastowej wykonalności - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wydawana jest w sporadycznych przypadkach, np. dotyczy sytuacji, która zagraża życiu, albo zdrowiu ludzkiemu.

(…)

… organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.
§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.”
Błędy pojawiające się w decyzji muszą być sprostowane w formie postanowienia. Art. 109 KPA [Doręczenie; ogłoszenie]
„§ 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja…
… zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
§ 3. (skreślony).
§ 4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję…
…. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.”
Art. 129 KPA [Termin]
„§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem…
… i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz