Historia prawa polskiego - strona 2

note /search

Opis szlachty i chłopów polskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

Szlachta 1. Możnowładcy i rycerze Komesi (baronowie) - czołowi przedstawiciele możnowładztwa polskiego, skupiali w swym ręku urzędy państwowe i zarząd grodów. Początkowo źródłem ich dochodów był udział w zyskach z podatków, w XII wieku w wyniku nadań powiększali oni swoje ziemie stając się wielkim...

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w RP Szlacheckiej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

Struktura organów wymiaru sprawiedliwości: podstawa prawna - obie Konstytucje i prawo o ustroju sądów z 1928 roku konstytucja marcowa - sądy miały być niezawisłe wg zasady trójpodziału władz konstytucja kwietniowa - sądy organami państwa pod zwierzchnictwem prezydenta, nie ma czynnika społecznego...

Początki monarchii Konstytucyjnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2506

Początki monarchii Konstytucyjnej I. Źródła prawa Źródła poznania prawa Prawo ziemskie i ogólnopaństwowe Prawa kardynalne - 1768 i 73 Ustawa rządowa 3 V 1791 Wolumina legum (tom VII i VIII oraz Ix będący uzupełnieniem akademi umiejętności w krakowie) diariusz, mowy poselskie dzienniki i relacj...

Posag i wiano - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1659

Posag i wiano: pozycja żony: głową rodziny był mąż, żona zobowiązana była do posłuszeństwa i wierności mężowi stosunki majątkowe - oparte były na wkładach obu stron: wyprawa / szczebrzuch - wnoszona przez żonę: ruchomości do jej osobistego uż...

Posiadanie własności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

Dobra dziedziczne i nabyte: nieruchomości - ziemia i wszystko trwale z nią połączone - reszta rzeczy to ruchomości dobra dziedziczne - inaczej rodowe, właściciel otrzymał je po przdkach, były przedmiotem praw rzeczowych całej rodziny dobra nabyte - dzieliły się na nadane - właściciel mógł swobodn...

Postępowanie przygotowawcze w RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Ściganie podejrzanego w sprawach karnych: ślad - instytucja prawna - obowiązek ludności danego opola ścigania przestępcy do granicy następnego opola - pod rygorem sankcji prawnych, ślad nie dotyczył wsi immunizowanych, gdzie mieszkańcy musieli tylko udostępniać mieszkan...

Postępowanie sądowe w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1414

Uwagi ogólne różnolitość procedur - proces ziemski (+ procesy specjalne np. graniczny), formula processus 1523 skrócenie procesu odformalizowanie procesu wprowadzenie apelacji uproszczenie egzekucji egzekucja na dobrach nieruchomych (głównie) miejski (+ np. proces o czary), Carolina proces ...

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2268

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej I. Charakterystyka prawa sądowego Systemy prawa Rak jak w monarchii stanowej utrzymała się odrębność prawa dla poszczególnych stanów. Prawo rzymskie tak rozpowszechniające się na zachodzie wobec strachu przed absolutyzmem przyjęło się tylko w nieznacznym ...

Przestępstwa i kary w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

Przestępstwa publiczne i prywatne publiczne - ścigane z urzędu prawo wiejskie - bunt, zbójnictwo, przeciw interesom i dworowi pańskiemu, religii, moralności, dobrym obyczajom prawo miejskie - kryterium była kara - publiczna lub prywatna + grzywna sądowa (mulkta) rodzaje przestępstw publicznych ...

Przestępstwa i kary - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1463

Przestępstwa Uwagi ogólne: Podział przestępstw: ścigane z urzędu lub dochodzone na podstawie skargi prywatnej Mir: mir (ręka pańska)- instytucja umożliwiająca ściganie z urzędu i karanie przestępstw zagrażających porządkowi publicznemu, w wypadku złamania miru oprócz kary prywatnej pobierano kar...