Edukacja zdrowotna - strona 4

Zachowania sprzyjające zdrowiu i ryzykowne dla zdrowia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1575

Omówić zachowania sprzyjające zdrowiu i ryzykowne dla zdrowia Zachowania sprzyjające zdrowiu: Aktywność fizyczna i sposób spędzania wolnego czasu Wysiłki fizyczne o odpowiednim ( do wieku i stanu zdrowia) czasie trwania, częstotliwości i intensywności umacniają zdrowie: powodują wiele korzystnyc...

Zasady metod aktywizujących - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Omówić zasady metod aktywizujących i interaktywnych (podać ich przykłady), korzyści i ograniczenia w ich stosowaniu. Metody aktywizujące. Istotą metod aktywizujących jest: Przeniesienie akcentu z procesu nauczania na proces uczenia się Uwzględnienie emocjonalnego aspektu tego procesu Stwarzanie ...

Definicja zdrowia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Podać przykłady definicji zdrowia, wymienić jego aspekty, wyjaśnić pojęcie holistyczne do zdrowia Zdrowie łączy się z definiowaniem choroby, trudne do zdefiniowania (300 definicji), pojęcie abstrakcyjne, 1sze definicje : Hipokrates (V-IV w. p.n...

Etapy planowania w edukacji zdrowotnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2702

Przedstawić etapy planowania w edukacji zdrowotnej. Planowanie programu jest procesem, którego wynikiem jest plan. Plan powinien zawierać elementy, które są odpowiedzią na 3 następujące pytania: Co chcemy osiągnąć? - ustalenie potrzeb, wybór priorytetów, określenie celów i zadań Co zamierzamy zrob...

Styl życia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

Wyjaśnić pojęcia: styl życia, prozdrowotne style życia, zachowania zdrowotne Styl życia: Jest wytworem kultury i ma wyraźny komponent społeczny. Nie ma natomiast zgodności co do definicji i koncepcji tego pojęcia. Styl życia to: Zespół codziennych zachowań, swoistych dla danej zbiorowości lub jed...

Dojrzała postawa wobec zdrowia i choroby - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

Wyjaśnić na czym polega dojrzała postawa wobec zdrowia i choroby, odpowiedzialność za zdrowie własne i innych, dokonywanie wyborów dotyczących zdrowia. W ciągu swojego krótkiego życia człowiek przemieszcza się na kontinuum „zdrowie-choroba”. To w jakim kierunku zmierza jednostka zależy m.in. od jeg...

koncepcja patogenetycznego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Wyjaśnij koncepcję patogenetycznego i salutogenetycznego podejścia do zdrowia oraz poczucia koherencji. Podejście patogenetyczne Przeważa w biomedycznym modelu zdrowia Stanem normalnym organizmu człowieka jest

Edukacja zdrowotna - pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

Wyjaśnij pojęcia: zdrowie subiektywne i obiektywne, negatywne i pozytywne (podać przykłady mierników). Mierniki zdrowia w zależności od tego, kto dokonuje oceny zdrowia: Obiektywne: mogą być zmierzone, wyrażone w jednostkach, liczbach itd. Należą do nich np. wskaźniki medyczne (dotyczące występowa...

Czynniki wpływające na zdrowie człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1995

Wymienić czynniki wpływające na zdrowie człowieka i omówić możliwości ich modyfikowania. Czynniki wpływające na zdrowie to drugie po „zdrowiu” podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej. W biomedycznym modelu zdrowia szczególna rola przypisywana jest opiece medycznej, jednak w XX wieku na skutek dyna...

Rozpoznawania potrzeb uczących się - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Znaczenie i sposoby rozpoznawania potrzeb uczących się w zakresie edukacji zdrowotnej Diagnoza potrzeb w edukacji zdrowotnej ma ogromne znaczenie, jako że różne grupy rozpoczynają edukację zdrowotną z różną wiedzą wyjściową. Opracowanie programu, który odpowiada potrzebom uczestników daje szansę na...